Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Asfaltiranje puta u Botunji

Datum objave: 02.11.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacra Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

 

Broj 02-14-1819/16-15

Kreševo 24. 10 . 2016. godine

 

Na temelju članka 64 stavak (1) točka b). članka 70 st 1. 3. 6. Zakona o javnim nabavama (Sl glasnik BiH broj 39/14) a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavku broj 02-14-1819/16-12 od 24.10.2016 godine u postupku javne nabave radova Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama i asfaltiranje puta u Botunji Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

 

 

Članak 1.

Ugovor za javnu nabavu radova Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama i asfaltiranje puta u Botunji dodjeljuje se ponuditelju

Lot 1

Miličević d.o.o. Kreševo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 23.072,00 KM bez PDV-a odnosno 26.994,24 KM KM sa PDV-om

 

Lot 2

TKM d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom u iznosu od 18 900 00 KM bez PDV-a odnosno 22.113.00 KM ) sa PDV-om

 

Članak 2.

Prijedlog Ugovora o javnoj nabavci radova Rekonstrukcija iizgradnja mosta u Deževicama, asfaltiranje puta u Botunji dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju

Lot 1

Miiićević d.o.o. Kreševo

Lot 2

TKM d.o.o. Zenica

po proteku roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovojnije ponude.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na veb-stranici www.kresevo.ba  istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave sukladno članku 70 stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave sukladno članku 71 stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave radova Rekonstrukcija i izgradnja mosta u Deževicama, asfaltiranje puta u Botunji broj 02-14-1819- od 21.9.2016. godine

Javna nabava je provedena u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda Procijenjena vrijednost predmeta javne nabave za Lot 1 iznos: 23 076,93 KM bez PDV- a Lot 2 iznosi 20 065.47 KM

Obavijest o nabavi broj 616-7-3-21-3-15/16 ispravka obavijesti o nabavci br 616-7-3-21-3-16/16 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 11.10.2016 godine.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sustavu e-nabave upućen je slijedećim potencijalnim ponuditeljima

- Ceste Company d.o.o. Kiseljak

- MGBH d.o.o. liidža i

- Miličević d.o.o. Kreševo

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Rješenjem broj 02-14-1819/16-11 od 11.10.2016 godine u slijedećem sastavu

1. Zlatica Kuliš - predsjedatelj

2. Anita Uskoković- član

3. Davor Kožul- član

Zorka Vidović- tajnik

Povjerenstvo je dana 24 10 20,6. godine ostavilo Izvješće o radu broj 02-14-1819/16-14 od 24.10. 2016. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-14-1819/13 od 24. 10. 2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-14-1864/16-15 od 24. 10. 2016. godine.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu uspjepnih ponuda, o čemu je sačinio odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 4

da su blagovremeno zaprimljeno 4 ponude za lot 1 jedna ponuda a za lot 2 tri ponude

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

 

Lot 1

- Ponuditelj Miličević d.o.o Kreševo je dostavio sve dokumente i ispunio sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom

- Ponuditelj Miličević d.o.o Kreševo  je ponudio cijenu u iznosu od 23.072.00 KM KM bez PDV-a odnosno 26.994 2,4 KM) KM sa PDV-om

 

Lot 2

- Ponuditelj Ceste Company d.o.o Kiseljak je dostavio sve dokumente i ispunio sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom

- Ponuditelj Ceste Company d.o.o Kiseljak je ponudio cjenu u iznosu od 19.800.00 KM bez PDV-a odnosno 23.166,0 KM sa PDV-om

- Ponuditelj TKM d.o.o. Zenica dostavio sve dokumente i ispunio sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom

- Ponuditelj TKM d.o.o. Zenica  je ponudio cjenu u iznosu od 18.900.00 KM bez PDV-a odnosno 22.113,00 KM sa PDV-om

- Ponuditelj Bucomerc d.o.o.  Brestovsko Kiseljak je dostavio sve dokumente i ispunio sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom

- Ponuditelj Bucomerc d.o.o.  Brestovsko Kiseljak je ponudio cijenu u iznosu od 24 000,00 KM bez PDV-a odnosno 28 080.00 KM sa PDV-om

 

U postupku donošenja ove Odluke posenno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno, izvrtio ocjenu kvalificirnosti  ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocijene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg poruditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64 stavak 1 i) točka 0) Zakona o javnim nabavama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

UPUTSVO O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99 Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja, provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način prepisan člankom 110 Zakona o javnim nabavama

 

Dostaviti:

1. Ponuditeljima

2. a/a

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Radoje Vidović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: