Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Učešće uposlenika na seminaru - Novi propisi i pripreme za njihovu primjenu

Datum objave: 02.11.2016. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

TOPLANE SARAJEVO

 

Broj: 03-03-01-/1025/16

Sarajevo, 17.10.2016. godine

 

Ma osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona, o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 1.04/14) i Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine,              na Preporuku komisije za javnu nabavku broj: 01-23/16/2 od 17.10.2016. godine, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku –

PRUŽANJE USLUGA UČEŠĆA UPOSLENIKA NA SEMINARU

 

- usluga iz Aneksa II. Dio B ZJN na koje se primjenjuje poseban režim –

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 01-23/16/2/PR za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - „ Novi propisi i pripreme za njihovu primjenu " PR 01- 23/16 koja se dodjeljuje ponuđaču:

 

„ REVICON " d.o.o. Sarajevo

 

prema ponudi broj: 4370/16 od 14.10.2016. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

 

170,94 KM

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01 -93/16 od 03.02.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka poseban režim.

 

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2016. godini bez uračunatog PDV-a iznosi 54.000,00 KM bez izračunatog PDV-a, a za ovu konkretnu nabavku usluge iznosi 170,94 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je upućen sljedećem ponuđaču:

1. „ REVICON " d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1023/16 od 14.10.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.10.2016. godine: preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-23/16/2/PR od 17.10,2016. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 01-23/16/3/PR od 17.10.2016. godine i zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 01-23/16/4/PR od 14.10.2016. godine, u postupku javne nabavke za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - „ Novi propisi i pripreme za njihovu primjenu ~PR 01-23/16.

 

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:  

- da je ukupan broj pristiglih ponuda. 1 (jedna).

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna ponuda).

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponuđača prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu prispjelih ponuda, shodno postavljenom kriteriju.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je, primjenjujući kriterij „najniža cijena", Komisija izvršila ocjenu prihvatljive ponude odnosno utvrdila rang listu prihvatljive ponude / ponuđača kako slijedi:

REVICON " d.o.o. Sarajevo

 

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 170,94 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Direktor

Admir Džubur

 

Dostaviti:

1. Ponuđaču: „ REVICON " d.o.o. Sarajevo

2. Službi nabavke a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: