Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sigurnosne kase

Datum objave: 03.11.2016. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2016.

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

 

Broj:09-20-14-2-1853

Datum: 20.10.2016. god.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj:81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupaka nabavke u 2016. godini, direktor Federalne uprave policije donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora ponuđaču „INTER COM" d.o.o ZENICA

 

1. Donosi se odluka o dodjeli ugovora ponuđaču „INTER COM" d.o.o ZENICA za nabavku kancelarijskog namještaja, sigurnosnih kasa i sigurnosne opreme po LOT-u: 2-nabavka sigurnosnih kasa

2. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanjem ponuda.

3. Obavještenje o nabavci objavljeno na portalu javnih nabavki broj: 1412-7-1-131-3-43/16 od 21.09.2016.godine.

4. Dostavljene su 3 (tri) ponude u zadanom roku za LOT:2.

5. Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora.

 

Obrazloženje

U konkurentskom zahtjevu za nabavku kancelarijskog namještaja, sigurnosnih kasa i sigurnosne opreme po LOT-u 2 ponudu su dostavila 3 (tri) ponuđača. Na zatvorenom sastanku Komisije održanom 20.10.2016. godine, detaljnim pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda ponuđača za LOT:2 „INTER COM" d.o.o ZENICA, formalno-pravno ispravna, sa cijenom 6.470,00 KM bez PDV-a, odnosno sa cijenom od 7.569,90 KM sa PDV-om, najpovoljnija, te shodno članu 70. ZJN, Komisija je dala preporuku da se ugovor dodijeli ponuđaču „INTER COM" d.o.o ZENICA, što je odlučeno kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Federalne uprave policije, kao prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: