Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godi

Datum objave: 03.11.2016. 09:50 / Izvor: Akta.ba, 03.11.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna

OPĆINA BUSOVAČA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-49-3169-7/16

Busovača, 28.10.2016. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i člana 38. Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3169-6/16 od 20.10.2016. godine, u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za nabavku radova: Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godinu, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3169-6/16 od 20.10.2016. godine u konkurentskom zahtjevu za nabavku radova: Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godinu te se ugovor dodjeljuje:

- ponuđaču JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača, ponuda broj: 01-49-3169-1/16 od 30.09.2016. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.965,00 KM bez PDV-a, odnosno 12.829,05 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču za LOT I,

- ponuđaču «SKI-MIĆI» d.o.o. Busovača, ponuda, broj: 01-49-3169-3/16 od 30.09.2016. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 26.850,00 KM bez PDV-a, odnosno 31.414,50 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponudaču za LOT II i

- ponuđaču «MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik, ponuda, broj: 01-49-3169-2/16' od 30.09.2016. godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 22.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 25.740,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču za LOT III.

2. Izabrani ponuđači su dužni dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. Tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-49-3169/16 u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

3. U skladu sa članom 98. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se ponuđačima iz tačke 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru.

4. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove i Služba za finansije i trezor, svako u okviru svojih ovlaštenja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača www.opcina-busovaca.com, te istovremeno uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova: Redovno zimsko održavanje gradskih ulica i javnih i nekategorisanih puteva na području općine Busovača za zimu 2016./17. godinu pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-49-3169/16 od 20.09.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda podijeljenog na LOT-ove.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 65.000,00 KM.

Procijenjena vrijednost LOT-ova bez PDV-a: LOT I - 11.000,00 KM, LOT II - 29.000,00 KM i LOT III - 25.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljena je dana, 21.09.2016. godine na Portalu javnih nabavki AJN BiH, pod brojem: 1176-7-3-28-3-14/16 i na web stranici Općine Busovača.

Zahtjev za dostavu ponuda, istovremeno sa slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki, proslijeđen je sljedećim ponuđačima:

1. JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača,

2. «SKI-MIĆI» d.o.o. Busovača i

3. «MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik.

Tenderska dokumentacija je, na zahtjev, dostavljena ponuđačima «TIRU-RIRU» d.o.o. Busovača i «CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak. Također, TD je sa web stranice Općine Busovača preuzeo ponuđač «T.W.I.» d.o.o. Kiseljak.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika, broj: 01-49- 1905/15 od 26.06.2015. godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 30.09.2016. godine u 11.00 h. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija za javne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-49-3169-5/16 od 20.10.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-49-3169-6/16 od 20.10.2016. godine, u predmetnom postupkujavne nabavke.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke Općine Busovača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda. O navedenom je sačinjen zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće: da su ukupno blagovremeno prispjele 4 (četiri) ponude, i to od ponuđača JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača, «MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik, «SKI-MIĆI» d.o.o. Busovača i «CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak, da su sve pristigle ponude prihvatljive i u skladu sa traženim uslovima iz tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva, te da nije bilo neblagovremenih i neprihvatljivih ponuda. Ponuđači su mogli podnijeti ponudu za jedan, više ili sve LOT-ove. Ponuđač JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača dostavio je ponudu za LOT I, ponuđač «MERKEZ-OIL» d.o.o. Novi Travnik dostavio je ponudu za LOT III, ponuđač «SKI-MIĆI» d.o.o. Busovača je dostavio ponudu za LOT II, dok je ponuđač «CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak dostavio ponudu za sve LOT-ove.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka javne nabavke, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da su izabrani ponuđači izabrani primjenom kriterija najniže cijene, kako slijedi:

LOT I

Red.br.

Naziv/ime ponuđača

Cijena ponude bez PDV-a

1.

JKP «KOMUNALAC» d.o.o. Busovača

10.965,00 KM

2.

«CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak

11.050,00 KM

 

LOT II

Red.br.

Naziv/ime ponudača

Cijena ponude bez PDV-a

1.

«SKI-MIĆI» d.o.o. Busovača

26.850,00 KM

2.

«CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak

29.190,00 KM

 

LOT III

Red.br.

Naziv/ime ponuđača

Cijena ponude bez PDV-a

1.

«MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik

22.000,00 KM

2.

«CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak

23.620,00 KM

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, donesena je odluka kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: