Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Auto gume

Datum objave: 04.11.2016. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2016.

Broj: 1562/16

Datum: 02.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 90., člana 70.stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br.39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centra broj: 153/15 i člana 33. Statuta Centra za razvoj i unapređenje sela, u postupku javne nabavke roba --„Nabavka i ugradnja auto guma" Direktor Centra, d o n o s i,

 

O D L U K U

 

1. Prihvata se prijedlog predsatvnika Centra, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-„Nabavka i ugradnja auto guma", putem direktnog sporazuma broj 1526/16.

2. „AUTECENTAR-MERKUR" d.o.o. Banja Luka, bira se u postupku javne nabavke broj 1526/16. Ponuđač je ponudio cijenu u iznosu od 2.350,60 KM bez PDS-a i 2.750,20 KM sa uračunatim PDS-om.

3. Ugovorni organ zaključiće ugovor sa izabranim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u pozivu za dostavljanje ponuda i ponudom od 31.10.2016.godine, dostavljene od strane izabranog ponuđača.

4. Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Centar za razvoj sela proveo je postupak direktnog sporazuma broj 1526/16 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba- „Nabavka i ugradnja auto guma" po Odluci Direktora broj: 1525/16-O od 24.10.2016.godine. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, 2.600,00 bez PDV-a.

Ugovorni organ je tražio pisani prijedlog ponude od jednog ponuđača, a koji obavlja djelatnost koja je predmet javne nabavke, zbog utvrđivanja tržišnosti cijena. Po predmetnoj nabavci pribavljena je ponuda i to:

„AUTECENTAR-MERKUR" d.o.o. Banja Luka - ponuda u iznosu 2.350,60 KM bez PDS-a Dana 02.11.2016.godine u 12:15 časova predstavnik Centra za selo je izvršio otvaranje ponude i tom prilikom konstatovao da je pristigla ponuda dobavljača „AUTECENTAR-MERKUR" d.o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom u iznosu od 2.350,60 KM bez PDS-a odnosno 2.750,20 KM sa uračunatim PDS-om, prihvatljiva za ugovorni organ.

S obzirom da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog predstavnika Centra i odlučiti kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: