Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama u 2016. godini

Datum objave: 08.11.2016. 08:08 / Izvor: Akta.ba, 07.11.2016.

Broj: 01/4-5523-8/16

Datum: 07.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), i članova 17. i 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01/4-5523-6/16 od 17.10.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini, direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Ponuđač d.o.o. „Elnar" Banja Luka, proglašava se za najpovoljnijeg učesnika u javnoj nabavci usluga - Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini.

Sa pomenutim ponuđačem zaključiće se ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini na iznos od 11.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 12.870,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz članova 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama, osim dokumentacije koje je po navedenim članovima Zakona već dostavio u svojoj ponudi. Takođe izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju koja je uslov za zaključenje ugovora, iz tačke 13.3.4. Tenderske dokumentacije, osim dokumentacije koje je po navedenim članovima Zakona već dostavio u svojoj ponudi.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijeliće se drugorangiranom ponuđaču u sladu sa članom 72 . stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).

 

Član 3.

PrijedlogUgovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web-stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjell ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Nalaže se Sektoru za ekonomske i pravne poslove da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 6.

Ova Odpuka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali i postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/4- 5523/16 od 06.09.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1086-1-2-90-3-73/16, poslato je na objavljivanje dana 06.09.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 06.09.2016. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH", broj: 67/16 od 09.09.2016. godine. Komisija za nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 01/4-5523-4/16 od 09.09.2016. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/4-5523-5/16 od 17.10.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/4-5523-6/16 od 17.10.2016. godine i Izvještaj o radu broj: 01/4-5523-7/16 od 17.10.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini.

 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da su u predmetnom postupku primljene 2 (dvije) ponude i to:

1.         JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka,

2.         d.o.o. „ELNAR" Banja Luka,

-           da su blagovremeno primljene 2 (dvije) ponude,

-           da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

-           da je ponuda d.o.o. „Elnar" Banja Luka,, kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

-           Upućen je Zahtjev za obrazloženje ponuđene neprirodno niske cijene ponuđaču d.o.o. „ELNAR" Banja Luka (broj:01/2-6021-2/16 od 30.09.2016. godine), na koji je isti dao Obrazloženje (broj: 0037-1/16 od 06.10.2016. godine; naš broj:01/2-6021-3/16 od 07.10.2016. godine);

-           Upućen je Zahtjev za prihvatanje korekcije cijene ponude ponuđaču d.o.o. „ELNAR" Banja Luka (broj:01/2-6021-1/16 od 30.09.2016. godine). Ponuđač je Prihvatio korekciju cijene ponude (broj:0036-1/16 od 06.10.2016. godine; naš broj:01/2-6021-1-1/16 od 07.10.2016. godine);

-           Upućen je Zahtjev za prihvatanje korekcije cijene ponude ponuđaču JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka (broj:01/2-6020-1/16 od 30.09.2016. godine). Ponuđač je Prihvatio korekciju cijene ponude (broj:4-2203/16 od 03.10.2016. godine; naš broj:01/2-6020- 2/16 od 04.10.2016. godine);

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku. 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen saglasno kriterijima utvrđenim u Obavještenju o nabavci i Tenderskim dokumentom.

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija

1.

Naziv ponuđača

d.o.o. „Elnar" Banja Luka

2.

Sjedište i adresa

Veljka Mlađenovića bb 78 000 Banja Luka

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

11.000,00 КМ

4.

Rok realizacije ugovora 

60 dana

5.

Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo      

nema

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), i članova 17. i 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51, 76 300 Bijeljina.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) identična primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: