Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Servisiranje vozila Audi i VW Pasat

Datum objave: 08.11.2016. 08:49 / Izvor: Akta.ba, 02.11.2016.

Broj: 09-3-02-1634-8/16

Sarajevo, 28.10.2016.godine

 

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), u skladu sa članovima 64. stav (1) tačka b) i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u vezi sa članom 5. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14), Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, d o n io je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključivanje okvirnog sporazuma u predmetu nabavke

usluga servisiranja vozila „Audi" - LOT 4 i ,,VW Pasat" - LOT 5

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključivanje okvirnog sporazuma u predmetu nabavke usluga- servisiranje vozila „Audi" - LOT 4 i „VW Pasat" - LOT 5, za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a koji se dodjeljuje firmi „Brčko Gas" d.o.o. Brčko.

 

Član 2.

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke dostavio je najpovoljniju ponudu za nabavku usluge - servisiranje vozila „Audi" - LOT 4, odnosno ponudio je cijenu u iznosu od 9.453,53 KM, sa uračunatim PDV-om.

 

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke dostavio je najpovoljniju ponudu za nabavku usluge - servisiranje vozila „VW Pasat" - LOT 5, odnosno ponudio je cijenu u iznosu od 6.960,95 KM, sa uračunatim PDV-om.

 

Član 3.

Sa izabranim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke će se zaključiti Okvirni sporazum na period od 24 mjeseca, do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke za LOT 4- „Audi", koji iznosi 8.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Sa izabranim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke će se zaključiti Okvirni sporazum na period od 24 mjeseca, do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke za LOT 5- ,,VW Pasat", koji iznosi 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne i opće poslove Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) je dana 06.09.2016. godine, Odlukom broj br. 09-3-02-1634-2/16, pokrenulo ponovljeni konkurentski postupak za nabavku usluga - servisiranje vozila i isti je, dana 20.09.2016., u 16.47, pod brojem 673-7-2-13-3-11/16, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke.

 

U ostavljenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda na dan 04.10.2016. godine, Ministarstvo je zaprimilo dvije blagovremene i uredno zatvorene koverte za nabavke usluga- servisiranje vozila „Audi" - LOT 4, sa ponudama ponuđača:

 

1.         „BRČKO GAS" - ukupna cijena ponude, bez uračunatog PDV-a = 8.079,9 KM

2.         PORSCHE BH Sarajevo - ukupna cijena ponude, bez uračunatog PDV = 15.919,44 KM

tri blagovremene i uredno zatvorene koverte za nabavke usluga- servisiranje vozila ,,VW Pasat" -LOT 5, sa ponudama ponuđača:

1.         „BRČKO GAS" - ukupna cijena ponude, bez uračunatog PDV-a = 5.949,53 KM

2.         ,,AC QUATTRO" - ukupna cijena ponude, bez uračunatog PDV = 6.723,53 KM

3.         PORSCHE BH Sarajevo - ukupna cijena ponude, bez uračunatog PDV=8.741,12 KM

 

Prema Zapisniku o ocjeni ponuda i preporuci Komisije za javne nabavke Ministarstva (u daljem tekstu: Komisija), broj: KJN-interno-14/16 od 25.10.2016.( Veza: Odluka br. 09-3-02-1634-2/16 od 06.09.2016. godine), koja je izvršila detaljan uvid u dokumentaciju pristiglih ponuda i provjere usklađenosti istih sa tenderskom dokumentacijom, utvrđeno je da dostavljene ponude zadovoljavaju sve formalnopravne i tehničke uslove navedene u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Shodno navedenom, Komisija je u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b Zakona o javnim nabavkama, dala preporuku:

 

da se u predmetu javne nabavke usluga - servisiranja vozila „Audi" - LOT 4 i servisiranja vozila ,,VW Pasat" - LOT 5, donese odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca, do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke, sa ponuđačem BRČKO GAS d.o.o. Brčko;

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se u pisanoj formi uložiti žalba najkasnije u roku od 5 dana po prijemu odluke. Zalba se podnosi ugovornom organu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: