Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Terensko motorno vozilo sa otvorenim teretnim prostorom pickup 4x4

Datum objave: 08.11.2016. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 08.11.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 08-14/33-418-7/16

Sarajevo, 04.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku roba - Lot 2 Terensko motorno vozilo sa otvorenim teretnim prostorom pickup 4x4 za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, imenovana rješenjem direktora Federalne uprave civilne zaštite broj: 08-14/33-418-1/16 od 10.06.2016.godine, direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Lot 2

Terensko motorno vozilo sa otvorenim teretnim prostorom pickup 4x4 ponuđaču: "BUNJO" d.o.o. Sarajevo

 

I

"BUNJO" d.o.o. Sarajevo, ulica Alpašina b.b, čija ponuda je jedina pristigla u postupku javne nabavke roba - Lot 2 Terensko motorno vozilo sa otvorenim teretnim prostorom pickup 4x4 za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, koji je objavljen obavještenjem o nabavci putem otvorenog postupka broj 1095-1-1-163-3-56/16 na portalu javnih nabavki BiH kao i u Službenom glasniku BiH broj 63/16, u potpunosti zadovoljava zahtjeve tenderske dokumentacije, te se navedenom ponuđaču dodjeljuje Ugovor.

 

II

Ponuda ponuđača iz tačke I ove Odluke iznosi 487.200,00 KM bez uračunatih carinskih dažbina i PDV-a.

 

III

Istekom roka za žalbe, Komisija za javnu nabavku iz tačke I ove Odluke će sačiniti prijedlog Ugovora o nabavci roba - Lot 2 Terensko motorno vozilo sa otvorenim teretnim prostorom pickup 4x4 za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, te Ugovor dostaviti Federalnom pravobranilaštvu na mišljenje.

Kad Federalno pravobranilaštvo dostavi pozitivno mišljenje na Ugovor iz stava 1. ove tačke, Komisija će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Ugovora, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za konkretnu nabavku. Nakon potpisa Ugovora za izabranim ponuđačem ugovorni organ će u ime ponuđača pokrenuti postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za predmetnu robu a što je u skladu sa odlukom o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u promet za organe civilne zaštite i vatrogastva („Službeni glasnik BIH", broj 77/10, 74/12, 87/15).

 

IV

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu kada se okončaju žalbeni postupci iz tačke IV ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: