Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Štampanje Službenog glasnika opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine

Datum objave: 09.11.2016. 15:37 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02–404-136-2/16

Datum: 03.11. 2016. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14 ), člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi ( « Službeni glasnik Republike Srpske « br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13 ), člana 12. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac » broj: 3/15 ), člana 67. i 84. Statuta opštine Srbac ( « Službeni glasnik opštine Srbac « br. 7/14) , Načelnik opštine Srbac donosi

 

O D L U K U

o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „ Štampanja „Službenog glasnika opštine Srbac „ za period do 31.12.2016. godine„

 ponuđaču – SZR „ GRAFIKA „ , Malić Duško, s.p. Derventa

 

Član 1.

PRIHVATA SE ponuda ponuđača SZR „ GRAFIKA „ , Malić Duško, s.p. Derventa , za obavljanje usluga „ Štampanja „Službenog glasnika opštine Srbac „ za period do 31.12.2016. godine „ u iznosu od 999,60 KM , u koji iznos nije uračunat PDV odnosno u ukupnom iznosu od 1.169,53 KM, u koji iznos je uračunat PDV.

Postupak javne nabavke – direktni sporazum, putem kojeg je izabran najpovoljniji ponuđač – Izvršilac usluga, protokolisan je u opštinskoj upravi opštine Srbac pod brojem 02 – 404- 136/16 i proveden je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14 ) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac » broj: 3/15).

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Srbac i na internetskoj stranici opštinske uprave opštine Srbac.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E:

Postupak javne nabavke usluga „ Štampanja „Službenog glasnika opštine Srbac „ za period do 31.12.2016. godine „ , pokrenut je Odlukom Načelnika opštine br. 02-404-136/16 od 10.10.2016. godine i provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ( « Službeni glasnik BiH « br. 39/14 ) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik opštine Srbac » broj: 3/15).

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke donesena je na prijedlog za pokretanje postupka podnesen od strane Stručne službe Skupštine opštine i Načelnika opštine.

Nabavka je sastavni dio Plana javnih nabavki opštine Srbac za period od 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine ( redni broj: 6 ).

Procjenjena vrijednost nabavke: 1.000,00 KM, u koji iznos nije uračunat PDV.

Nakon ispitivanja stanja na tržištu predmetnih usluga, opština Srbac kao ugovorni organ zatražila je konačne ponude za obavljanje predmetnih usluga ( zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02-404-136-1/16 od 17.10.2016. godine ) od Privrednog društva „ GRAFOMARK „ d.o.o. Laktaši i SZR „ GRAFIKA „ vl. Malić Duško, s.p. Derventa.

Do krajnjeg roka za prijem ponuda ( 25.10.2016. godine do 9,00 časova ) na adresu opštine Srbac dostavljene su dvije ponude .

Analizom i ocjenom ponuda od strane Stručne službe Skupštine opštine i Načelnika opštine kao organizacione jedinice nadležne/zadužene za predmetnu nabavku, utvrđeno je da dostavljene ponude imaju sledeće elemente:

1. SZR „ GRAFIKA „ , Malić Duško, s.p. Derventa ( ponuda br. 33/16 dostavljena dana 25.10.2016. godine u 8,00 časova)

Cijena: 999,60 KM , u koji iznos nije uračunat PDV odnosno ukupno 1.169,53 KM, u koji iznos je uračunat PDV.

Ponuda sadrži svu dokumentaciju traženu zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02- 404-136-1/16 od 17.10.2016. godine te je ista tehnički zadovoljavajuća. U ponudi nema

računskih grešaka.

2.Društvo sa ograničenom odgovornošću „ GRAFOMARK „ za grafičku djelatnost i trgovinu, Laktaši ( ponuda br. 674/16 dostavljena dana 25.10.2016. godine u 8, 45 časova)

Cijena: 1.166,20 KM , u koji iznos nije uračunat PDV odnosno ukupno 1.364,45 KM, u koji iznos je uračunat PDV.

Ponuda sadrži svu dokumentaciju traženu zahtjevom za dostavljanje ponuda br. 02- 404-136-1/16 od 17.10.2016. godine te je ista tehnički zadovoljavajuća. U ponudi nema računskih grešaka.

 

Nadležna organizaciona jedinica je utvrdila i da u ponudama nema računskih greški i da su dostavljene ponude tehnički zadovoljavajuće , te je primjenom kriterija „ najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude „ utvrdila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. SZR „ GRAFIKA „ , Malić Duško, s.p. Derventa

2. Društvo sa ograničenom odgovornošću „ GRAFOMARK „ za grafičku djelatnost i trgovinu, Laktaši

 

Nastojeći obezbjediti adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac, sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( « Službeni glasnik opštine Srbac» br. 3/15 ) , a uzimajući u obzir utvrđeni kriterij za dodjelu Ugovora i činjenicu da najpovoljnija tehnički zadovoljavajuća ponuda ne prelazi iznos procjenjene vrijednosti nabavke, nakon prijema Izvještaja Stručne službe Skupštine opštine i Načelnika opštine o analizi ponuda sa preporukom za zaključivanje Ugovora , odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE:

Drago Ćirić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: