Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Specijalizovano putničko kombi vozilo sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije

Datum objave: 11.11.2016. 11:05 / Izvor: Akta.ba, 08.11.2016.

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti

Državna agencija za istrage i zaštitu

 

Broj: 16-12-16-2-5902-8/16 .

Sarajevo, 08.11 .2016. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12), člana 25. stav (1) tač. f) i g) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije II za provođenje postupka nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-2-5902/16 od 07.11.2016. godine, u otvorenom postupku javne nabavke specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda za javnu nabavku specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije II za provođenje postupka nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-2-5902/16 od 07.11.2016. godine i ugovor za javnu nabavku specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, dodijeljuje ponuđaču „Porsche BH" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj 16-12-16-2-5902-4/16 od 27.10.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 80.624,89 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Odluka se dostavlja ponuđaču u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za materijalno-fmansijske poslove Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), pokrenut je Odlukom direktora Agencije broj 16-12-16-2-5902-1/16 od 29.09.2016. godine, procijenjene vrijednosti 72.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka, za koji je obavještenje o javnoj nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki broj 1161-1-1-789-3-55/16 od
07.10.2016. godine i u „Službenom glasniku BiH" broj 77/16, a za šta su novčana sredstva su predviđena u okviru budžetskih sredstava za 2016. godinu. Komisija II za provođenje
postupka nabavke (u daljem tekstu: Komisija), dostavila je Izvještaj o radu broj 16-12-16-2- 5902/16 od 07.11.2016. godine, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Agencije.

Obzirom da je tačkom 24. Tenderske dokumentacije navedeno da je rok za dostavljanje ponuda 28.10.2016. godine do 12,00 sati, te da se ponude dostavljaju u zatvorenoj koverti, Komisija je dana 28.10.2016. godine u 13,00 sati izvršila javno otvaranje ponude.

 

Blagovremeno je dostavljena jedna ponuda i to:

R/B

Naziv ponuđača

Podkriterij koji se vrednuje unutar kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna cijena bez PDV-a

1.

„Porsche BH" d.o.o. Sarajevo

1. Cijena: 90 bodova

80.624,89 KM

2. Troškovi održavanja 10 bodova

3.300,29 KM

 

Komisija je nakon otvaranja ponude u smislu člana 63. st. (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), sačinila Zapisnik o otvaranju ponude i isti u roku od tri dana, od dana otvaranja, dostavila ponuđaču. Postupak je dalje nastavljen u smislu pregledanja dokumentacije priložene uz ponudu, a u cilju ocjenjivanja ponuđača, te njegove kvalifikovanosti shodno uslovima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

 

Komisija je utvrdila da ponuđač „Porsche BH" d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uslove u pogledu njegove lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomske i fmansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti. Također, Komisija je utvrdila da ponuđač ispunjava i formalno-pravne uslove postavljene u Tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregledanja dokumentacije priložene uz dostavljenu ponudu, Komisija je u skladu sa tačkom 21. Tenderske dokumentacije ocijenila ponudu kvalifikovanog ponuđača primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa slijedećim potkriterijima koji se vrednuju sa relativnim učešćem, kao i razrađenom metodologijom za vrednovanje ponuda i to: cijena ponude (90 bodova) i troškovi održavanja (10 bodova).

 

Komisija je primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u skladu sa članom 64. Zakona, sačinila rang listu ocijenjene ponude, kako slijedi:

R/B

Naziv ponuđača

Cijena ponude bez PDV-a

Ukupan broj bodova za

ponuđenu cijenu (CP)

Cijena troškovi održavanja u garantnom periodu

Ukupan broj bodova

troškovi održavanja (TO)

Ukupni broj bodova ponude UBP =CP + TO

1.

„Porsche BH" d.o.o. Sarajevo

80.624,89 KM

90,00

3.300,29 KM

10,00

100,00

 

Nakon sačinjavanja rang liste ocijenjene ponude, Komisija je konstatovala da ukupna ponuda ponuđača „Porsche BH" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 80.624,89 KM bez uračunatog PDV-a premašuje procijenjenu vrijednost javne nabavke za 8.624,89 KM (procijenjena vrijednost javne nabavke 72.000,00 KM bez uračunatog PDV-a).

 

Komisija je aktom broj 16-12-16-2-5902/16 od 28.10.2016. godine od strane Sektora za materijalno-finansijske poslove tražila mišljenje po pitanju obezbjeđenja dodatnih novčanih sredstava za realizaciju predmetne nabavke. Sektor za materijalno-finansijske poslove aktom broj 16-12-16-2-5902/16 od 03.11.2016. godine dostavio je Komisiji informaciju da se u budžetu mogu obezbijediti dodatna novčana sredstva neophodna za kupovinu navedenog vozila.

 

Nakon provednog postupka ocjenjivanja dostavljene ponude, te mišljenja Sektora za materijalno-finansijske poslove, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača „Porsche BH" d.o.o. Sarajevo ocijenjena kao najpovoljnija.

Shodno navedenom, prihvaćen je prijedlog Komisije i odlučeno je da se ugovor u postupku javne nabavke specijalizovanog putničkog kombi vozila sa uslugom održavanja u periodu važenja garancije za potrebe Agencije, dodijeli ponuđaču „Porsche BH" d.o.o. Sarajevo, kako je navedeno u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od 10 dana od dana dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

DOSTAVLJENO:

Ponuđaču,

Sektoru za mat.-fin. poslove,

a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: