Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Bojišta, opština Novi Grad

Datum objave: 11.11.2016. 13:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1241-4-3-102-5-77/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Slavica Majkić
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronička pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Bojišta, opština Novi Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Bojišta, opština Novi Grad

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Bojišta, opština Novi Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok izvršenja ugovora je 11.01.2017.godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ESPERANZA COMPANY d.o.o. Banjaluka 4403350300009 Banja Luka Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

31064,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31064,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31064,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 24. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

U toku izvođenja radova došlo je do pojave nepredviđenih i naknadnih radova koji nisu bili predviđeni projektom
dokumentacijom, a neophodno ih je izvesti kako bi se omogućila kvalitetna izgradnja i funkcionisanje predmetnog
vodovodnog sistema. Rječ je o radovima:
Na dijelu trase potisnog cijevovoda koji se prostire duž regionalnog puta R 475 a u dužini od 570m, na kraju trase
projektnom dokumentacijom nije predviđena izgradnja šahta sa pripadajućom fazonerijom što je neophodno kako bi se
mogla preuzeti potrebna količina vode za predmetni vodovodni sistem,
Na pomenutom dijelu trase duž regionalnog puta R 475, projektom je predviđeno da se u rov vraća zemlja iz iskopa a višak
odvozi na deponiju. Kako se radi o trupu regionalnog puta, neophodno je radi brže i kvalitetnije stabilizacije slojeva rova, da
se sav materijal iz iskopa utovari i odveze na deponiju, a rov, nakon polaganja cijevi i zatrpavanja sloja sitnim pijeskom,
zatrpa šljunkom (drobljenim kamenim materijalom).

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

ESPERANZA COMPANY d.o.o. Banjaluka

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: