Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Računarska oprema

Datum objave: 14.11.2016. 10:41 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2016.

Bosna i Hercegovina

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

 

Broj: 07-16-5-18- 12 /16 S.C

Datum: 20.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", broj: 32/02 i 102/09 ) i člana 12. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH", broj: 103/09), a u skladu sa članom 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama, („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), te preporuke Komisije za nabavku računarske opreme, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

 

Član 1.

Shodno provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za računarsku opremu za potrebe Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Obavještenje o nabavci objavljeno na portalu javnih nabavki, broj: 671-7-1-6-3-2/16 od 07.10.2016. godine), izabran je ponuđač »MMCC d.o.o« d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 11.386,44 KM (jedanaesthiljadatristoosamdesetšest i 44/100 konvertibilnihmaraka) sa obračunatim PDV-om, kao najpovoljniji od ukupno šest kvalifikovanih ponuđača.

 

Član 2.

U postupku nabavke zaprimljeno je šest ponuda i to ponuda: "Biscommerce" d.o.o. B. Luka, Mibo Komunikacije" d.o.o Sarajevo, „MMCC" d.o.o Sarajevo, „ASPRO RAIL" d.o.o Sarajevo , „ALF-OM" d.o.o Istočno Sarajevo i „GBG" d.o.o. Sarajevo. Utvrđena je rang lista i glasi:

1.  „MMCC" d.o.o Sarajevo, 11.386,44 KM (sa obračunatim PDV-om) ;

2.  „Mibo Komunikacije" d.o.o Sarajevo, 11.753,82 KM (sa obračunatim PDV-om) ;

3.  "Biscommerce" d.o.o. B. Luka, 11.777,22KM (sa obračunatim PDV-om);

4.  „GBG" d.o.o. Sarajevo ,12.530,23 KM (sa obračunatim PDV-om);

5.  „ASPO RAIL"d.o.o Sarajevo, 12.729,60KM (sa obračunatim PDV-om);

6.  „ALF-OM" Sarajevo , 12.874,68 KM (sa obračunatim PDV-om).

 

Član 3.

Izabrani ponuđač je dužan da u zakonskom roku, u svrhu dokazivanja lične sposobnosti (u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama), potvrđene u izjavi koja je tražena u tenderskoj dokumentaciji i bila sastavni dio ponude, dostavi sljedeće dokaze:

- Uvjerenje iz tačke 3.3.1. tenderske dokumentacije,

-  Potvrdu iz tačke 3.3.2. tenderske dokumentacije.

 

Član 4.

Po okončanju roka za žalbu, a najranije 15 dana od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude, Agencija će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku, shodno zahtjevima Agencije navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 5.

U skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama, protiv ove odluke dopuštena je žalba Agenciji, u pisanoj formi u 3 (tri) primjerka direktno na protokol Agencije ili elektronskim putem u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

 

Član 6.

Ova odluka stapa na snagu danom donošenja.

 

DIREKTOR

Hasim Šabotić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: