Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi i oprema za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema)

Datum objave: 14.11.2016. 14:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.11.2016.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

488-1-1-60-5-85/16Broj obavještenja o nabavci 488-1-1-60-3-60/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija
(komunikacijska i informatička oprema)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija
(komunikacijska i informatička oprema)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32323500-8 Oprema za videonadzor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Aneksu II tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona-sjedište

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do momenta isporuke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SWORD SECURITY D.O.O. 4200445860003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

26507,22

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

26507,22

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25155,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27945,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač nije dostavio originalnu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 dana od
dana prijema odluke o izboru. Potom je izabran drugorangirani ponuđač Sword Security d.o.o. sa kojim je zaključen ugovor.

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: