Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dostavno terensko vozilo

Datum objave: 15.11.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 15.11.2016.

Mješoviti Holding

Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje

Matično preduzeće a.d. Trebinje

ZAVISNO PREDUZENjE"ELEKTRO-HERCEGOVINA" a.d

TREBINJE

 

Broj: 02-0147-1364-18/16

Datum: 14.11.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu KomisiJe za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 55. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-1364-14/16 od 08.11.2016. godine, u postupku javne nabavke Lot 2. Nabavka novog dostavno-terenskog vozila je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-1364-15/16 od 08,11.2016. godine i ugovor za javnu nabavku novog dostavno-terenskog vozila, dodjeljuje se ponuđaču „ M.R.M. export-import” d.o.o. Ljubuški, ponuda broj 261-pwk/16 dostavljena dana 03.11.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 59.900,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, postupak javne nabavke će se poništit u skpadu Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor.

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohercegovina.com,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-N0-0112-1355-08-08/16 od 01.08.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 60.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-140-3-109/16, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.10.2016. godine, sažetak obavještenja o nabvci objavljen je u Sl. Glasniku BiH broj: 79/16 od 21.10.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-1364-04/16 od 19.10.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-0147-1364-13/16 od 08.11.2016. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-1364-15/16 od 08.11.2016. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-1364-16/16 od 08.11.2016. godine.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije.

- da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude.

- da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda

- da je ponuda ponuđača „ M.R.M. export-import” d.o.o. Ljubuški kvalifikovana i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

 

Ponuda ponuđača „METAGO" d.o.o. Banja Luka je neprihvatljiva. Naime u ponudi ponuđača „METAGO" d.o.o. Banja Luka komisija je utvrdila da pojedine stavke ponuđenog vozila, a koje se odnose na karakteristike motora i tražene opreme, nisu u slkadu sa minimumom kriterijuma koje je ugovorni organ tražio tenderskim dokumentom u Aneksu 4.

U dostavljenoj ponudi pomenutog ponuđača nudi se vozilo čija je snaga motora 120 kW dok se u Aneksu 4 tenderske dokumentacije traži vozilo minimalne snage 130 kW. Što se tiče dimenzija u Aneksu 4 tenderske dokumentacije naznačeno je da minimalna visina poda treba da bude 230 tt, dok je kod ponuđenog vozila ta visina 225 tt. Tražena površina sanduka u Aneksu 4 tenderske dokumentacije je bila 2,5 t2, dok je kod ponuđenog vozila površina sanduka 2,3 t2. Kod kočionog sistema u Aneksu 4 tenderske dokumentacije traženo je da vozilo mora da ima diskove na prednjoj i zadnjoj osovini, dok su kod ponuđenog vozila na prednjoj osovini diskovi, a na zadnjoj osovini doboš,

Analizirajući navedene činjenice, komisija za javnu nabavku je zaključila da ponuđeno vozilo ne ispunjava minimum traženih karaketristina. Ponuda ponuđača „METAGO" d.o.o. Banja Luka se odbacuje kao neprihvatljiva, a sve na osnovu člana 68. stav 4) pod i) ZJN BiH.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupkuje ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

Kriterijum za izbor je najniža cijena

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

„ M.R.M. export-import” d.o.o. Ljubuški

59.900,00 sa uračunatim popustom od 7,56 %

 

 

 

 

 

 

Naziv ponuđačačija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

„ M.R.M. export-import” d.o.o. Ljubuški

2.

Sjedište i adresa

Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

59.900,00 sa uračunatim popustom od 7,56 %

 

4.

Rok isporuke      

15. dana od dana potpisivanja ugovora na paritetu DDP Trebinje

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 55. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: