Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge tehničkog pregleda i registracije službenog automobila

Datum objave: 15.11.2016. 13:28 / Izvor: Akta.ba, 15.11.2016.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj:P-225/16

Sarajevo, 19.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 14. Odluke o ustrojstvu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćen tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/10), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Plana javnih nabavki Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu broj: P-98/16 od 20.04.2016. godine, člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: P-7/15 od 24.2.2015. godine, donosim

 

ODLUKU

o nabavci putem direktnog sporazuma

 

I             

Predmet javne nabave

Za potrebe Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izvršit će se nabavka usluge tehničkog pregleda i registracije službenog automobila u periodu od 22.10.2016.- 22.10.2017. godine.

 

II            

Zakonski osnov za provođenje postupka

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 90. (Direktni sporazum) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

III           

Procijenjena vrijednost

Procjenjena vrijednost nabavke usluge iz člana I ove Odluke, koja je predviđena Planom javnih nabavki Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu iznosi 207,50 KM (slovima: dvijestotinesedamkonvertibilnihmaraka i 50/100) bez pdv-a.

 

IV          

Nositelj aktivnosti

Postupak nabavke po ovoj odluci provest će Komisija za javne nabavke u saradnji sa Odsjekom za finansijske i računovodstvene poslove.

 

V            

Vrsta postupka

Postupak će se provesti direktnim sporazumom.

Sredstva su osigurana u Budžetu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, imajući u vidu malu vrijednost nabavke, putem direktnog sporazuma će nabaviti usluge^ iz tačke I ove Odluke od Dobavljača "Agencija Sunce ", d.o.o. Sarajevo, Ul. Azize Šaćirbegović 13, u ukupnom iznosu od 248,66 KM (slovima: dvijestotinečetrdesetiosamkonvertibilnihmaraka i 66/100) sa pdv-om.

Prilikom izbora ovog Dobavljača posebno su cijenjene činjenice da ukupan iznos za usluge tehničkog pregleda i registracije službenog automobila značajno ne prelaze iznos planiranih sredstava za ovu vrstu nabavke.

S obzirom na gore navedenu vrijednost nabavke sa Dobavljačem "Agencija Sunce" d.o.o. Sarajevo, se neće zaključivati ugovor o nabavci usluge, već će se navedenom Dobavljaču dostaviti narudžbenica za izvršenje usluge.

 

VII

Stupanje na snagu odluke

 

Dostaviti

1. Komisiji za javne nabavke

2. Odsjeku za računovodstveno/materijalno

3. U spis.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: