Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe

Datum objave: 28.12.2016. 14:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

992-1-2-93-5-30/16Broj obavještenja o nabavci 992-1-2-93-3-26/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOTOR - VAROŠ
IDB/JIB 4401128550002
Kontakt osoba BRANKICA RADULOVIĆ
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-230
Faks (051) 783-602
Elektronska pošta opstinakv@gmail.com
Internet adresa www.opstinakotorvaros.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

101024,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a
Kotor Varoš

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

385km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23086,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23086,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23086,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23086,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Vagani i MZ-a
Zabrđe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a
Vagani i MZ-a Zabrđe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

623 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22274,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vagani i MZ Zabrđe

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22274,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22274,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22274,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Vrbanjci, MZ-a
Obodnik i MZ-a Grabovica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a
Vrbanjci, MZ-a Obodnik i MZ-a Grabovica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

686 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22519,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Vrbanjci, MZ-a Obodnik i MZ-a Grabovica

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22519,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22519,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22519,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a
Šiprage

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

378 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15442,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Šiprage

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15442,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15442,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15442,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a Kruševo Brdo i MZ-a
Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, MZ-a
Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

357 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15183,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15183,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15183,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15183,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine, održavanje puta Đukarići
- Miljanovića ograde

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2016/2017 godine,
održavanje puta Đukarići - Miljanovića ograde

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

21 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2520,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.12.2016. - 15.4.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Grabovica

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2520,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

14.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2520,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2520,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
992-1-2-93-5-30/16
PODIJELI: