Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Toneri i kertridži

Datum objave: 28.12.2016. 14:59 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

Broj: 04-16-6-3289-10/16

Sarajevo, 20.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije, donosi

 

Odluku

o izboru najpovoljnije ponude za LOT 2 - nabavka tonera i kertridža za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije u 2017. godini

 

(1) Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke Regulatorne agencije za komunikacije, po Zapisniku 0 pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke za LOT 2 - nabavka tonera i kertridža za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije u 2017. godini, broj: 04-16-6-3289-8/16 od 09.12.2016. godine, te se ugovor za nabavku tonera i kertridža dodjeljuje firmi Alf-om d.o.o. Banja Luka- PJ Istočno Sarajevo, za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine za ponuđenu cijenu do 26.500,50 KM sa PDV-om.

(2)  Nakon dostave mišljenja na nacrt ugovora od Pravo bran i laštva BiH te nakon okončanja žalbenog postupka, Regulatorna agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3)  Ova Odluka objaviće se na web stranici Regulatorne agencije za komunikacije.

 

Obrazloženje

Regulatorna agencija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) je Odlukom 0 pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-16-6-3289-1/16 od 22.11.2016. godine, a u skladu sa odredbom člana 18. i člana 88. stav (1) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu: Zakon), uputila konkurentski zahtjev za prikupljanje i odabir ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala (LOT 1) i tonera i kertridža (LOT 2) za 2017. godinu za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije.

Agencija je uputila konkurentski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala (LOT 1) i tonera i kertridža (LOT 2) sljedećim ponuđačima:

Crobox d.0.0. Sarajevo, Franjevačka 6, 71 000 Sarajevo Alf-om d.0.0., V.R. Putnika 38, 71 123 Istočno Sarajevo Exclusive d.0.0., Kolodvorska 12, 71 000 Sarajevo

Ugovorni organ je objavio dodatno obavještenje o predmetnoj nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 770-7-1-106-3-21/16 danaOl.12.2016. godine.

Za učešće u proceduri javne nabavke ponuđači su trebali da dokažu: ličnu sposobnost (član 45. Zakona 0 javnim nabavkama), sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona 0 javnim nabavkama) i tehničku i profesionalnu sposobnost (član 49. Zakona 0 javnim nabavkama), te da kao dokaze dostave:

a) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje daje ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

b) Uvjerenja nadležnih institucija daje ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

c)  U svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti u smislu člana 46. Zakona, ponuđač je trebao da dostavi aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi daje ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke:

d)  U svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost u smislu člana 49. Zakona, ponuđač je trebao da dostavi:

1. Uzorke roba u formi fotografija u boji (jedna fotografija za jedan uzorak, na formatu A4 numerisane rednim brojevima prema Tabeli, za LOT 2), ovjereni, čvrsto uvezani i numerisani, sa naznakom „Uzorci roba" za LOT 2 - toneri i ketridži".

Certifikat (potvrda) proizvođača/distributera za prodaju originalnih tonera ili ekvivalenta originalnih tonera, obavezno treba da sadrži:

 - puni naziv proizvođača/distributera

puni naziv ponuđača

vrsta tonera za koje se i daje Certifikat (potvrda)

Dokazi iz tački a), b) i c) se dostavljaju uz ponudu, kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum koji je Ugovorni organ odredio u TD kao dan/datum za prijem ponuda).

Otvaranje i ocjenu ponuda provela je Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) u sledećem sastavu: Almina Kurtović- predsjedavajući, Želimir Obućina - član, Senada Kerla - član, Maja Tarabar - član, Nataša Kuzmanović - zamjenski član i Mirnesa Dizdar - sekretar Komisije, koja je imenovana od strane Generalnog direktora na osnovu Odluke o imenovanju Komisije za javne nabavke (broj: 01-16-6-1006-1/16 od 01.04.2016. godine i broj: 01-16-6-1006-2/16 od 04.07.2016. godine).

Konstatovano je sljedeće: LOT 2- Toneri i kertridži

Podaci o pristiglim ponudama prema redosljedu zaprimanja:

Naziv ponuđača

Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

Neblagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

1

Alf-om d.o.o. Banja Luka-PJ Istočno Sarajevo

09.12.2016. 10:25

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za prijem ponuda je utvrđen najkasnije do dana 09.12.2016. godine do 11,00 sati, na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe br.l, 71000 Sarajevo.

Komisija je dana 09.12.2016. godine u 11,25 sati pristupila javnom otvaranju ponuda u IConferencijskoj sali na prvom spratu Reguiatome agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71 000 Sarajevo, nakon konstatacije da je pristigla I (jedna) blagovremena i uredno zatvorena kovertirana ponuda.

Javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao niti jedan ovlašteni predstavnik ponuđača.

Komisija je u skladu sa stavom (6) člana 63. Zakona, blagovremeno dostavila zapisnik o otvaranju ponuda ponuđaču koji je dostavio ponudu u predmetnoj nabavci.

Komisija je, u skladu sa članom 63. stav (7) Zakona o javnim nabavkama, na zatvorenoj sjednici 09.12.2016. godine, izvršila provjeru kvalifikacija ponuđača u predmetnom postupku nabavke kancelarijskog materijala, tonera i kertridža i to za LOT 2 -toneri i kertridži.

Komisija je utvrdila da je 1 (jedan) ponuđač, Alf-om d.o.o. Banja Luka - PJ Istočno Sarajevo, dostavio sve dokaze u smislu tražene dokumentacije i ispunio kvalifikacione uslove za učešće u predmetnom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, te je ponuda ponuđača Alf-om d.o.o. Banja Luka-PJ Istočno Sarajevo prihvaćena.

U daljem postupku izvršena je evaluacija i rangiranje ponuda po kriteriju „najniža cijena tehnici zadovoljavajuće ponude za LOT 2-Toneri i kertridži i utvrđeno je sljedeće:

S obzirom na to daje procjenjena vrijednost za LOT 2 - toneri i kertridži 25.0OO,00KM, a da ukupna cijena ponude sa popustom i PDV-om ponuđača ALF-OM d.o.o. Banja Luka iznosi 26.500,50 KM, može se zaključiti da cijena ponude ne premašuje značajno procjenjenu vrijednost LOT-a 2, zbog čega ponuda može proći proces evaluacije.

Evaluacijom je utvrđeno da je ponuda ponuđača ALF-OM d.o.o. Banja Luka formalno ispravna i zadovoljava uslove tenderske dokumentacije.

 

PODACI O NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU ZA LOT 2-TONERI I KERTRIDŽI

Naziv ponuđača

ALF-OM d.o.o. Banja Luka-PJ Istočno Sarajevo

Adresa

V.R. Putnika 38

Odgovorno lice/Direktor

Bogdo Suvajac

Identifikacijski broj

44008108900005

Ukupna cijena ponude: Ukupna cijena sa popustom i PDV-om

26.500,50 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu gore navedenog Komisija je predložila Generalnom direktoru da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovor za nabavku tonera i kertridža- LOT 2 za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije u 2017. godini firmi Alf-om d.o.o. Banja Luka-PJ Istočno Sarajevo, za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Prihvatajući prijedlog i preporuku Komisije, a u skladu sa gore navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke svi ponuđači koji su učestvovali u postupku mogu uložiti prigovor u pismenom obliku Agenciji u roku od pet (5) dana od dana prijema obavijesti. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: