Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Instaliranje opreme u sigurnosnom području

Datum objave: 28.12.2016. 15:03 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2016.

27.12.2016

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini

S a r a j e v o 

 

Broj: 05-2-16-20-34-5/16

Dana: 23.12.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav (1), tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Pravilnika o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije direktor Agencije  d o n o s i

 

 

O D L U K U

o prihvatanju ponude ponuđača za nabavku usluge instaliranja opreme u sigurnosnom području Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH

 

Član 1.

Ovom Odlukom Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH prihvata ponudu za nabavku usluge instaliranja opreme u sigurnosnom području Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, od ponuđača „MIDDLE POINT ELECTRONICS“ d.o.o. Sarajevo, Ponuda br. 560/16 od 19.12.2016, te time nastaje ugovorni odnos u postupku javne nabavke za dodjelu direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Ponuđač „MIDDLE POINT ELECTRONICS“ d.o.o. Sarajevo ponudio je cijenu od 994,50 KM sa PDV-om, koja je prihvaćena od strane ugovornog organa.

 

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za računovodstveno-materijalne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 5.

Ova odluka objavit će se na Web stranici Agencije, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o nabavci usluge instaliranja opreme u sigurnosnom području i sigurnosnoj sobi u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 05-1-16-20-978-2/16 od 05.12.2016.

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je do 972,00 KM sa PDV-om.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena upućen je prema ponuđaču „MIDDLE POINT ELECTRONICS“ d.o.o., kao kvalifikovanom ponuđaču za datu nabavku.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.12.2016. zapisnik sa preporukom o ocjeni ponuda.

U postupku, po zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila razmatranje prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da se pristigla ponuda od ponuđača „MIDDLE POINT ELECTRONICS“ d.o.o uklapa u planiranu budžetsku stavku rashoda.

 

D I R E K T O R

Petar Kovačević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: