Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Produženje tehničke podrške ORACLE softver

Datum objave: 28.12.2016. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2016.

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b) ,člana 70. Stav (1), (3) i (6) . Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke date u zapisniku broj: 11-03-26-3640-27/16. godine od 15.12.2016.godine, a u postupku nabavke produženje usluga tehničke podrške ORACLE sofhvare prema JRJN:48311000-1, Ministrica odbrane BiH donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga produženje tehničke podrške ORACLE software prema JRJN:48311000-1 i dodjeljuje se ugovor ponuđaču ORACLE BH d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/98, Sarajevo za ponuđenu cijenu od 63.003,10 KM bez PDV-a, odnosno 73.713,63 KM sa PDV-om kao najbolje ocijenjenom u provedenom pregovaračkom postupku bez objave.

 

II

Prijedlog ugovora o nabavci Sektor za nabavku i logistiku/Odsjek za ugovaranje, nabavku i prodaju dostavit će na potpis izabranom ponuđaču ORACLE BH d.o.o. po protoku roka od 15 dana od dana objave dobrovoljnog ex ante obavještenja u skladu sa čl.28.stav (7) ZJN.

 

III

Za realizaciju ove odluke i ugovora zadužuje se i ovlašćuje Sektor za nabavku i logistiku kao pokretač referata nabavke.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj :11-03-26-3640-2/16 od 07.09.2016. godine.

 

Javna nabavka je sprovedena putem pregovaračkog postupka bez objave. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 63.003,10 KM bez PDV-a.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-03-26-3640-7/16 od 20.10.2016.godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 15.12.2016.godine zapisnik o otvaranju početnih ponuda broj: 11-03-26-3640-24/16 od 15.12.2016. godine, te nakon izvršene ocjene i vrednovanja ponuda dostavila Zapisnik nakon otvaranja konačnih ponuda broj: 11-03-26-3640-27/16 od 15.12.2016. godine.

 

U postupku javne nabavke usluge produženja tehničke podrške ORACLE software utvrđeno je, da je Komisija za javnu nabavku pravovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: daje ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan), da je od toga blagovremeno zaprimljeno jedna ponuda, daje od toga neblagovremeno zaprimljeno 0 ponuda. - da su ponude ponuđača: ORACLE BH d.o.o. prihvatljive za ugovorni organ.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača u skladu, sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocijene provedenog postupka, Rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu. koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija pravilno postupala, te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen na osnovu Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocjenjen na osnovu kriterija za dodjelu ugovora:

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena'Vkoju je ponudio u iznosu od 63.003,10 KM bez PDV-a.

 

Naziv ponuđača

Cijena ponude

Bez PDV KM

Sa PDV KM

1.

ORACLE BH d.o.o.

63.003,10

73.713,63

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi putem Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: