Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Mjesečno održavanje softverskog paketa DataNova (aplikacija za elektronsku evidenciju matičnih knjiga) i DocuNova (aplikacija za elektronsku evidenciju zahtjeva) za period 01.01. do 31.12.2017. godine

Datum objave: 29.12.2016. 08:05 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 04/3-14-2819/16-2

Datum: 27.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/3-14-2819/16-1 od 26.12.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga mjesečnog održavanja software-skog paketa DataNova (aplikacija za elektronsku evidenciju matičnih knjiga) i DocuNova (aplikacija za elektronsku evidenciju zahtjeva) za period 01.01.-31.12.2017. godine, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/3-14-2819/16-2 od 26.12.2016. godine, i ugovor za javnu nabavku usluga: Lot-2- Mjesečno održavanje software-skog paketa DataNova (aplikacija za elektronsku evidenciju matičnih knjiga) i DocuNova (aplikacija za elektronsku evidenciju zahtjeva) za period 01.01.-31.12.2017. godine, dodjeljuje se ponudaču: "ITINERIS" d o.o. Tuzla, ponuda broj: 11-12-AS-P od 23.12.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 6.600,00 KM bez PDV-a, odnosno sa cijenom od 7.722,00 KM sa PDV-om, koja je najbolje ocijenjena.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, "ITINERIS" d.o.o. Tuzla, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Clan 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/3-14- 2819/16 od 12.12.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 976-7-2-168-3-56/16 poslato je na objavljivanje dana 13.12.2016. god. a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 13.12.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/3-14-2819/16 od 12.12.2016. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.12.2016. godine zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/3-14-2819/16-2 od 26.12.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04/3-14-2819/16-2 od 26.12.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga: Lot-2- Mjesečno održavanje software-skog paketa DataNova (aplikacija za elektronsku evidenciju matičnih knjiga) i DocuNova (aplikacija za elektronsku evidenciju zahtjeva) za period 01.01.-31.12.2017. godine.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;

da je ponuda ponuđača: „ITINERIS"d.o.o. Tuzla prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa

kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našac razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor

najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red kako slijedi:

R.br.

NAZIV PONUĐAČA

Ponuđena cijena bez PDV-a uKM

Ponuđena cijena sa PDV-om u KM

1.

"ITINERIS" d.o.o. Tuzla

6.600,00 KM

7.722,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Akif Fazlić, dipl.oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: