Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Reklamni materijal

Datum objave: 29.12.2016. 11:57 / Izvor: Akta.ba, 29.12.2016.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 5753/16

Dana, 29.12.2016.

 

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 5753/16 od 23.12.2016. godine u postupku javne nabavke roba „reklamni materijal", Uprava Preduzeća donosi s lj e d e ć u

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj KZ-N-17/16

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 5753/16 od 23.12.2016. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku nabavke roba: „reklamni materijal" dodjeljuje ponuđaču „Grafo-komerc" d.o.o. Banjaluka, čija cijena ponude iznosi 18.010,50 KM-bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabave.

 

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrokrajina.com, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 5753/16 od 02.12.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 30.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku Mješovit og Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 5753/16 od 22.12.2016. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 5753/16 od 23.12.2016. godine u postupku javne nabavke roba „reklamni materijal".

 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna,

- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda,

- da je ponuda ponuđača „Grafo-komerc" d.o.o. Banjaluka prihvatljiva.

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. 

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude (cijena učešće 70%, rok isporuke robe 20%, uslov i način plaćanja učešće 10%), sa ukupno 100 bodova. Cijena- ponuđena je cijena u iznosu od 18.010,50 KM - bez PDV-a-izabrani ponuđač je dobio 70 bodova, rok isporuke robe-ponuđena su 2 dana od dana potpisa ugovora -izabrani ponuđač je dobio 20 bodova, uslov i način plaćanja- ponuđeno je odgođeno plaćanje 91 dan od dana ispostavljanja fakture-izabrani ponuđač je dobio 10 bodova.

 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da isporuči robe koje su predmet nabavke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način i u roku kako je to definisano članovima 99. -101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: