Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sječa, izrada, izvoz i iznos šds u PJ Donji Janj, odjel 65

Datum objave: 29.12.2016. 13:17 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

„ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

- Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC

Broj: 02-8768/16

Dana: 27.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), člana 53. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i člana 8. stav 2. tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke, v.d. direktor-a JPŠ, kao ugovorni organ u postupku nabavke radova, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za ustupanje usluga na sječi i izradi,izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata na području ŠG”GORICA" Šipovo

 

Član 1.

Donosi se odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku usluga na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds na području ŠG "Gorica" Šipovo u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda broj: 01-3301/16, objavljenog na veb portalu ugovornog organa dana 08.12.2016, po kome su bile dostavljene 8 ponuda, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj:01-3520-2/16 od 2b.12.2016..godine, i to:

 

Za LOT 1- Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Vitoroga", odjeli 15 i 12/2 - najpovoljniji ponuđač doo "MON-AMI" Kneževo;

Za LOT 2 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Vitoroga", odjel 44/1 - najpovoljniji ponuđač doo "ŽDERO KRUNA" Novo Selo;

Za LOT 3 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Vitoroga", odjeli 69/2 i 81 - najpovoljniji ponuđač doo "ŽDERO KRUNA" Novo Selo;

Za LOT 4 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Vitoroga", odjel 93 - najpovoljniji ponuđač doo "TARTUF" Oštra Luka;

Za LOT 5: Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Vitoroga", odjel 102 - najpovoljniji ponuđač doo "TARTUF" Oštra Luka;

Za LOT 6: Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Gornji Janj", odjeli 22 i 23 - najpovoljniji ponuđač doo "PEPA" Tomislavgrad;

Za LOT 8 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Donji Janj", odjel 44 i P.J. „Šedinac" odjel 56 - najpovoljniji ponuđač doo "NS" ŠTD Turbe;

Za LOT 9 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Donji Janj", odjel 46 i P.J. „Šedinac" odjeli 57/1 i 57/2 - najpovoljniji ponuđač doo "KIK" Jajce;

Za LOT 10 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Donji Janj", odjel 65 - najpovoljniji ponuđač doo "JELA PRODUKT" Šipovo; 

Za LOT 12 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Ovčara", odjeli 73, 74 i 76 - najpovoljniji ponuđač doo "MON-AMI" Kneževo;

Za LOT 13 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Ovčara", odjel 97 - najpovoljniji ponuđač doo “Miki Company” Ribnik;

Za LOT 14 - Usluge na sječi i izradi, izvozu i iznosu šds. u PJ „Ovčara", odjel 105 - najpovoljniji ponuđač doo “Miki Company” Ribnik;

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za proizvodnju i direktor ŠG "GORICA" Šipovo. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka usluga u šumarstvu na području ŠG "Gorica" Šipovo pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga u šumarstvu broj: 02-8323/16 od 08.12.2016.godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljeno je 8 (osam) ponuda, kao što je navedeno u članu 1. ove Odluke. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke broj: 01-3520-2/16 od 26.12.2016..god.

 

Pouka o pravnom lijeku. Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu Žalbu ugovornom organu u roku od najkasnije 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog eh ap1:e obavještenja o transparentnosti na portalu javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: