Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 14 ab, 179 abc, 180 abc PJ Dubička gora, 33 ab PJ Ovčara 49 i 65 a PJ Lisina

Datum objave: 30.12.2016. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

- Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC

Broj: 02-8770 /16.

Dana: 27.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), člana 53. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i člana 8. stav 2. tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke, v.d. direktor-a JPŠ, kao ugovorni organ u postupku nabavke radova, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za ustupanje usluga na sječi i izradi, izvozu šds traktorom i iznosu prostornog drveta, te izgradnje i rekonstrukcije traktorskih puteva na području ŠG LISINA" MRKONjIĆ-GRAD

 

Član 1.

Donosi se odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga na sječi i izradi, izvozu šds traktorom i iznosu prostornog drveta, te izgradnji i rekonstrukciji traktorskih puteva na području ŠG\Liisina" u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda broj: 02-2328- 18/16, objavljenog na veb portalu ugovornog organa dana 06.12.2016.godine, po kome su bile dostavljene 3 (tri) ponude, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 02-2328-23/16, od 23.12.2016.godine, i to:

Za LOT 1 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 12 a PJ „Dubička gora"- Najpovoljniji ponuđač „IMG KAURIN” d.o.o. Mrkonjić-Grad.

Za LOT 2 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 14 ab PJ „Dubička gora"- Najpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad.

Za LOT 3 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 17 ab PJ „Dubička gora"- Najpovoljniji ponuđač „DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;

Za LOT 4 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 65 PJ „Dubička gora"- Najpovoljniji ponuđač „ DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;

Za LOT 5 -Usluge iznosa prostornog drveta u odjelu 106 ab PJ „Dubička gora" Najpovoljnijji ponuđač „IMG KAURIN” d.o.o. Mrkonjić-Grad

Za LOT 6 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 179 abc PJ „Dubička gora" -Najjpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad.

Za LOT 7 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 180 abc PJ „Dubička gora"- Najpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad.

Za LOT 8 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 29 abc PJ „Ovčara"- Najpovoljniji ponuđač „ DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;

Za LOT 9 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 30 a PJ „Ovčara"- Najpovoljniji ponuđač „DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;

Za LOT 10 - Usluge iznosa prostornog drveta u odjelu 33 ab PJ „Ovčara"- Najpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad.

Za LOT 11 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 36 ab PJ „ Ovčara"- Najpovoljniji ponuđač „ DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;

Za LOT 12 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 56/1 PJ „Ovčara"- Najpovoljniji poiuđač „IMG KAURIN” d.o.o. Mrkonjić-Grad

Za LOT 13 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 56 ab PJ „Ovčara"- Najpovoljniji ponuđač „DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;;

Za LOT 14 - Usluge iznosa prostornog drveta u odjelu 49 PJ „Lisina"- Najpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad

Za LOT 15 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 50 ab PJ „ Lisina Najpovoljniji ponuđač „DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;;

Za LOT 16 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u odjelu 51 ab PJ „Lisina"- Najpovoljniji ponuđač „DRVODEX " d.o.o. Mrkonjić-Grad;;

Za LOT 17 - Usluge sječe i izrade, izvoza šds traktorom i iznosa prostornog drveta u te izgradnje i rekonstrukcije traktorskih puteva u odjelu 65 a PJ „Lisina"- Najpovoljniji ponuđač “V.N. Vlajna” d.o.o. Mrkonjić Grad;

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za proizvodnju i direktor ŠG „Lisina" Mrkonjić-Grad. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka usluga u šumarstvu na području ŠG „Lisina" Mrkonjić-Grad pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga u šumarstvu broj: 02-8253/16 od 05.12.2016.godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljene su 3 (tri) ponude, kao što je navedeno u članu 1. ove Odluke. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke broj: 02-2328-23 od 23.12.201b..godine.

 

Pouka o pravnom lijeku.

Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu Žalbu ugovornom organu u roku od najkasnije 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog eh ap1:e obavještenja o transparentnosti na portalu javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: