Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Uređaj za neprekidno napajanje (UPS)

Datum objave: 30.12.2016. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 29.12.2016.

USTAVNI SUD BIH

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i čiana 3 stav 1. Odluke o proceduri stvaranja obaveza, broj P-177/08 od 28. marta 2008. godine i broj P-177/08-I od 15. aprila 2009. godine, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku uređaja za neprekidno napajanje (UPS-a) za potrebe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zaključuje se sa ponudačem ,“R&S" d.o.o. Vogošća, ponuda broj 10901/16, za ponuđenu cijenu od 6.665,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 7,798,05 KM sa uračunatim PDV-om, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su ucestvovali u postupku javne nabavke, shcdno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak predmetne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj P3-484/16 od 10. novembra 2016. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija objavljeni na Portalu javnih nabavki 6. decembra 2016. godine broj 514-7-1- 175-3-24/16. Komisija zajavnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda dana 19. decembra 2016. godine, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Da je ukupan broj pristiglih ponuda sedam (7); Da je blagovremeno zaprimljeno sedam (7) ponuda; Da je broj prihvatljivih ponuda sedam (7); Da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0);

Komisija za nabavku je nakon izvršenog pregleda prihvatljivih ponuda, po kriteriju najniže cijene, predložila izbor „R&S" d.o.o. Vogošća, ponuda broj 10901/16, za ponuđenu cijenu od 6.665,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 7.798,05 KM sa uračunatim PDV-om,

Ova odluka objavit će se na web stranici Suda www.ustavnisud.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javre nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba predsjeciniku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način deflnisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama. Žalilac koji je propustio izjaviti žalbu gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti po istom osnovu, u kasnijoj fazi postupka.

 

Broj P3-484/16-1

21. decembar 2016. godine

Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: