Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Analizatori za mjerenje imisije Ozona O3

Datum objave: 30.12.2016. 14:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1075-1-1-239-5-36/16Broj obavještenja o nabavci 1075-1-1-239-3-16/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Kontakt osoba MERSIHA DURAKOVIĆ
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 624-470
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad robe - Analizatora za mjerenje imisije Ozona O3


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka analizatora za mjerenje imisije Ozona O3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38434000-6 Analizatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direktno na lokaciju koju odredi Ugovorni organ.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana od dana potpisivanja Ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E3 d.o.o. Sarajevo 4202192970004 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14950,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor za javnu nabavku robe – Analizatora za mjerenje imisije ozona O3 , dodjeljuje se Konzorciju ponuđača E3 d.o.o. i
Theiss d.o.o., koga predstavlja E3 d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: P-016-054-003, za ponuđenu cijenu 14.950,00 KM, bez
PDV-a


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavka


Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 624-470
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba


Naziv Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
IDB/JIB 4202170060004
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-029
Faks (033) 562-031
Elektronska pošta mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa http://mpz.ks.gov.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1075-1-1-239-5-36/16
PODIJELI: