Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zimsko održavanje puteva

Datum objave: 30.12.2016. 15:03 / Izvor: Akta.ba, 29.12.2016.

UGOVOR

o zimskom održavanju puteva

 

Zaključen u Trnovu dana 20.12.2016. godine, između ugovornih strana:

1. Opštine Trnovo, sa sjedištem u Trnovu ul. Trnovskog bataljona 86., koju zastupa Načelnik opštine Goran Vujičić (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i

2. Stam Petrović Pale„ Trifka Grabeža 16, koje zastupa direktor Mirko Petrović iz Pala( u daljem tekstu: Izvršilac usluga) s druge strane.

 

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da od dana potpisivanja ovog ugovora uspostave poslovnu saradnju vezanu za usluge zimskog održavanja puteva na području opštine Trnovo, za zimsku sezonu 2016/2017, po lotovima, kako slijedi: (L0T-1) Opština Trnovo

(LOT-2) Čišćenje lokalnih puteva i parkinga na Jahorini

Usluge zimskog održavanja puteva izvršilac usluga u potpunosti će pružati u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 02-404-35/16 od 25.11.2016. godine i dostvljenim ponudama br. 12/16 od 01.12.2016. godine.

Član 2.

Dodjela ovog ugovora izvršena je nakon sprovedenog postupka javne nabavke usluga zimskog održavanja puteva putem konkurentskog zahtjeva nabavke za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci na Portalu Javnih nabavki BiH, br. obavejštenja 538-7-2-38-3- 9/16 od 25.11.2016. godine, shodno uslovima postavljenim u tenderskoj dokumentaciji br. 02-404-35/16 od 01.12.2016. godine.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će zimsko održavanje puteva, iz člana 1. ovog ugovora vršiti prema potrebi a na zahtjev naručioca posla.

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je cijena usluga iz člana 1. ovog ugovora iznosi Lot 1. 80,00 KM/norma-čas rada mašine bez PDV-a, a sa uračunatim PDV-om 93,60 KM /norma čas rada mašine.

Lot 2. 88,00 KM norma-čas rada mašine bez PDV-a, a sa uračunatim PDV-om 102,96 KM /norma čas rada mašine.

Član 5.

Kontrolu zimskog održavanja puteva i potpisivanja naloga o izvršenim uslugama čišćenje puteva, iz člana 1. ovog ugovora vršiće nadležni organi Opštinske uprave opštine Trnovo na osnovu čega će se vršiti plaćanje izvršiocu usluga po ugovorenim cijenama.

Član 6. 

Naručilac se obavezuje da će izvršiocu platiti cijenu iz člana 4. ovog ugovora u roku od 30 dana od dana prijema fakture, žiralno na žiro račun izvršioca br. 1610000075350096 - kod Rajfajzen banke.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da svaka strana može izvršiti raskid ovog ugovora ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredaba ovog ugovora, s tim da se raskid najavi najmanje 30 dana ranije, u pisanoj formi uz obrazloženje.

Član 8.

Eventualne sporove proistekle po osnovu ovog ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u protivnom, ugovara se nadležnost Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjeraka, od kojih po dva za svaku ugovornu stranu, i primjenjuje se do kraja zimske sezone 2016/2017. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: