Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Objavljivanje novogodišnjih čestitki u dnevnim novinama

Datum objave: 30.12.2016. 15:13 / Izvor: Akta.ba, 27.12.2016.

Broj: 13/2/404- /16

Datum: 28.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b). člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o jzvnčm nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske" br 38/14), Odlukom o pokretak,u javne nabavke usluga - usluga objavljivanja novogodišnjih čestitki u dnevnim novinama, putem direktnog sporazuma, broj 13/2/404-1194/16 od 27.12.2015 godine i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja d o n o s i

 

O DL U KU

O direktnom sporazumu

 

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem - N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE D.O.O. i  „ID EURO BLIC" D.O.O nabavci usluga usluga objavljivanja novogodišnjih čestitki u dnevnim novinama.

 

II

Nabavka iz tačke 1 ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srlske", broj 38/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

 

III

Ukupna vrijednost nabavke je 495,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove

Odlukz stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na šeć stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70 Stav 6 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

NIGD.DNEVNE NEZAVISNE NOVINE D.O.O. i  „ID EURO BLIC " D.0.0 u cilju obilježavanja predaojećih praznika poslali su ponudu za objavu čestitke u novinama, i to NIGD DNEVNE NEZAVISNE NOVINE D.O.O. sa ponudama: objava % strane u iznosu od 250,00 KM bez PDV-a i 1/3 color u iznosu od 350,00 bez PDV-a i 10 „EURO BLIC " D.0.0 sa ponudama: objava % strane u iznosu od 245,00 KM bez PDV-a i 1/3 so1og u iznosu od 384,00 bez PDV-a. S tim u vezi, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja je donio Odluku o pokretanju nabavke usluga objavljivanja novogodišnjih čestitki u dnevnim novinama, putem direktnog sporazuma, broj 13/2/404-1194/16 od 27.12.2016. godine.

Evaluacijom navedenih ponuda konaatovano je da su ponude kvalifikovane i lrihvatljive, te na osnovu kriterija „najbolja razmjena vrijednoai za novac" izabarane su firme N.1.6.0. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE D.O.O. i 10 „EURO BLIC " D.0.0 iz Banja Luke.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u tački i ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: