Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oglašavanje putem billboarda

Datum objave: 30.12.2016. 15:44 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2016.

J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O.

 

Broj: 01-2831/16

Datum: 26.12.2016.

 

Na osnovu člana 70. i 87. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj: 90/14), a u vezi sa članom 41. Statuta JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: 03-28/13 od 29.10-2013.godine, u postupku javne nabavke usluge oglašavanja putem billboarda, direktora Preduzeća donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda broj protokola: 01-2814/16 od 23.12.2016.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: oglašavanje putem billboarda, u trajanju od 30 (trideset) dana, dodjeljuje se ponuđaču PLAKAT d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.000,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču PLAKAT d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Služba finansija i Služba marketinga.

 

Član 4.

Odluka će se objaviti na web stranici www.tvsa.ba.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-2796/16 od 20.12.2016. godine, pokrenut je postupak javne nabavke usluge oglašavanje putem billboarda u trajanju od 30 dana za potrebe JP „Televzija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Ukupna procjenjena vrijednost javne nabavke u vrijeme donošenja Odluke iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a. Pisani poziv za dostavu ponude upućen je na adresu ponuđača PLAKAT d.o.o. Sarajevo koje je dostavilo ponudu sa cijenom u iznosu od 3.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.510,00 KM sa PDV- om. Ugovorni organ je ocijenio ponudu prihvatljivom, te je primjenom člana 64. tačka Zakona o javnim nabavkama, odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: