Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Detaljni energetski pregledi objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru

Datum objave: 03.01.2017. 10:06 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko - neretvanska županija / kanton

GRAD MOSTAR

Gradonačelnik

 

Broj: 02-25-12010/16- 6

Datum: 19.12.2016.god.

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04. „Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10), na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 07/3-25-12010/16-5 od 13.12.2016. godine, u postupku javne nabave „Detaljni energetski pregledi objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru", gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave usluga

 

Članak 1.

Prihvata se preporuka Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 07/3-25-12010/16-5 od 13.12.2016. godine i ugovor za javnu nabavu „Detaljni energetski pregledi objekata osnovnih Škola u Gradu Mostaru", dodjeljuje se ponuditelju "CETEOR" d.o.o Sarajevo, ponuda broj: Ol/P-1924/16, od 15.11.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 58.383,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju "CETEOR" d.o.o Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjel za urbanizam i građenje, Služba za građenje i obnovu.

 

Članak 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.mostar.ba. istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-25-12010/16 od 26.09.2016. godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 85.470,00 KM.

Obavijest o nabavi broj: 1059-1-2-77-3-56/16 poslana je na objavu dana 28.10.2016. godine, i istovremeno je objavljena na Portalu javnih nabava. Sažetak obavještenja o nabavi objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 83 od 04.11.2016. godine.

Nakon obavijesti o nabavi na portalu JN, tendersku dokumentaciju je preuzelo 9 (devet) ponuditelja:

1. "CETEOR" d.o.o. Sarajevo

2. Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka

3.  Projektni biro "STARI GRAD" d.o.o. Mostar

4.  "PROVING" d.o.o. Sarajevo

5.  "DVOKUT PRO" d.o.o. Sarajevo

6.   "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka

7.  "GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU" Mostar

8.   "ZAGREBINSPEKT" d.o.o. Mostar

9.  "ALFA THERM" d.o.o. Mostar

Na upućeni javni poziv odazvala su se 4 (četiri) ponuditelja, (tri kao samostalni ponuditelji i jedan ponuditelj formiran kao konzorcij od 3 firme koje su preuzele tender dokumentaciju), sa svojim ponudama dostavljenim na vrijeme i u skladu sa Zakonom o JN, i to:

1. "CETEOR" d.o.o. Sarajevo

2.  "DVOKUT PRO" cLo.o. Sarajevo

3.  Konzorcij: "ZAGREBINSPEKT" d.o.o. Mostar, "ALFATHERM" d.o.o. Mostar i "GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU" Mostar

4.  "PROVING" d.o.o. Sarajevo

Povjerenstvo za javnu nabavu „Detaljni energetski pregledi objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru", imenovano Rješenjem broj: 02-25-12010/16-1 od 26.09.2016. godine, dostavilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 07/3-25-12010/16-5 od 13.122016. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu je blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri);

-   da je blagovremeno zaprimljeno 4 (četiri) ponude;

-   da neblagovremeno zaprimljenih ponuda nije bilo;

-   da su ponude ponuditelja: 1."CETEOR" d.o.o. Sarajevo i 4. "PROVING" d.o.o. Sarajevo, prihvatljive.

-   da ponude ponuditelja: 2. "DVOKUT PRO" d.o.o. Sarajevo, i 3. Konzorcij: "ZAGREBINSPEKT' d.o.o. Mostar, "ALFATHERM' d.o.o. Mostar i "Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru", nisu prihvatljive iz razloga neispunjenja uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti jer nisu dokazali da imaju traženu referencu o realizaciji jednog ugovora čija je vrijednost veća od procijenjene vrijednosti ove javne nabave.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog kriterija najniže cijene, kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv ponuditelja

Ukupna cijena (sa PDV-om)

1.

" CETEOR" d.o.o. Sarajevo

58.383,00 KM

2.

" PROVING " d.o.o. Sarajevo

65.028,60 KM

Izabrani ponuditelj "CETEOR" d.o.o. Sarajevo, je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 58.383,00 KM s PDV-om, dok su ostali ponuditelji čije su ponude prihvatljive ponudili veće cijene, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) (najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: