Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Isporuka i ugradnja novih i popravka postojećih novogodišnjih ukrasa u 2016. godini

Datum objave: 03.01.2017. 10:15 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj: 01-23-9-995//16-1

Datum: 15 12.2016

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma općine Travnik, načelnik općine Travnik donosi

 

R J E Š E NJ E

o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača S.Z.R „Elka" Travnik iz Travnika po direktnom sporazumu

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača Elektroinstalaterska radnja S.Z.R ,,Elka"Travnik iz Travnika u iznosu od 2,150,00 KM bez PDV-a za nabavku usluga „Isporuka i ugradnja novih i popravka postojećih novogodišnjih ukrasa u 2016.godini"

 

Član 2.

Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđaču S.Z R „Elka" Travnik iz Travnika , a u skladu sa članom, 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama

 

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj 01 -23-9-995//16-1 od 05.12.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke za nabavku usluga za „Isporuka i ugradnja novih i popravka postojećih novogodišnjih ukrasa u 2016.godini"

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 2.307.69 KM bez PDV-a

Zahtjev za dostavu ponuda za ,Isporuka i ugradnja novih i popravka postojećih novogodišnjih ukrasa u 2016.godiniuputem direktnog sporazuma upućen je ponuđačima: S.Z.R Elka Travnik iz Travnika, E.M.G VITING" d.o.o Vitez i „BNT INŽENJERING" d.o.o. Novi Travnik

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda na protokol općine Travnik, prispjela je ukupno 3 (tri) koverte i to: „E.M.G. VITING' d.o.o. Vitez , S.Z.R ,.EIkau Travnik. Zenjak bb Travnik i ,,BNT INŽENJERING" d.o.o. Novi Travnik uredno zapečaćene i neotvorene.

Nakon pregleda zaprimljenih ponuda konstatuje se da je ponuđač S.Z.R „Elka" Travnik, Zenjak bb Travnik kvalifikovana, te da je dostavila ukupnu vrijednost svoje ponude u iznosu od 2.150.00 KM bez PDV-a U skladu sa gore navedenim, prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača S.Z.R „Elka" Travnik. Zenjak bb Travnik u iznosu od 2.150,00 KM bez PDV-a za „Isporuka i ugradnja novih i popravka postojećih novogodišnjih ukrasa u 2016. godini

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja ponuđači nemaju pravo žalbe u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrecegovine („Službeni glasnik BiH. broj 39/14). obzirom da je Rješenje doneseno u postupki direktnog sporazuma.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: