Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Amonijačna voda

Datum objave: 03.01.2017. 11:30 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 21749/16.

Dana, 28.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 21232/16 od 20.12.2016. godine u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija" - putem otvorenog postupka - interni broj T88/16, Uprava preduzeća donijela je:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke

„Nabavka tehničkih hemikalija"

LOT 4 - Nabavka amonijačne vode - putem otvorenog postupka - interni broj T88/16.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 21232/16. od 2.0.12.2016. godine, te se ug'ovor o javnoj nabavci u predmetu: „Nabavka tehničkih hemikalija" - LOT 4 - Nabavka amonijačne vode - putem otvorenog postupka - interni broj T88/16. dodjeljuje GRUPA PONUĐAČA ,,DROBEX"d.o.o. Berkovići član grupe sa pravorn predstavljanja i „PATETING"d.o.o. Beograd član grupe ponuđača na iznos od 5.280,00 KM bez PDV-a, kao

prvorangiranom ponuđaču koji zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđaci obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali' u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 15942/16. od 29.09.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.900,00 KM

Obavještenje o nabavci broj: 1276-1-1-744-3-361/16. od 15.11.2016.godine, sažetak: obavještenja o nabavci objavljen je u ,,SI. glasniku BiH" broj: 87/16 od 18.11.2016. godine.

Komisija za javne nabavke irnenovana je Rješenjem broj: 20020/16 od 01.12.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 20.12.2016. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 21232/16 od 20.12.2016. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija" -- putem otvorenog postupka - interni broj T88/16.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojoj je utvrđeno

sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 05.12.2016. godine do 10°° časova) zaprimljeria je ponuda sledećeg ponuđača:

Naziv/ime ponuđača

Blagovremene ponude/datum i vrijeme

Prijema

Ponuđena cijena

1.

GRUPA PONUĐAČA ,,DROBEX"d.o.o. Berkovići član grupe sa pravorn predstavljanja i ,,PATENTING"d.o.o. Beograd član grupe ponuđača

20153/16 02.12.16. u 09°°

LOT 4: 5.280,00 KM bez PDV-a

 

 

2.

„HEMIJA PATENTING"d.o.o.

Lukavac

20249/16. 05.12.16. u 0950

LOT 4: 5.621,00 KIVI bez PDV-a

 

Krajnji rok za prijern ponuda bio je: 05.12.2016. godine do 10°° časova.

 

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PONUDA UTVRĐENO JE SLJEDECE:

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najnize cijene prihvatljive ponude, Komisija konstatuje, da ponude obs ponuđača zadovoljavaju minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zshtjeve ugovornog organa u postupku javne nabavke „Nabavka tehničkih hemikalija - LOT 4 -Nabavka amonijačne vode" - putem otvorenog postupka - interni broj T88/16, te se formira sledeća rang lista:

GRUPA PONUĐAČA ,,DROBEX"d.o.o. Berkovići član grupe sa pravom predstavljanja i ,,PATENTING"d.o.o. Beograd član grupe ponuđača, čija ponudena cijena iznosi 5.280,00 KM bez uračunatog PDV-a

„HEMIJA PATENTING"d.o.o. Lukavac, čija ponudena cijena iznosi 5.621,00 KM bez uračunatog PDV-a

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nesporno je utvrđeno da prvorangirani ponuđač GRUPA PONUĐAČA ,,DROBEX"d.o.o. Berkovići član grupe sa pravom predstavljanja i ,,PATENTING"d.o.o. Beograd član grupe ponuđača kompetentan, pouzdari i sposoban da izvrši predmetni ugovor.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVMOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od daria prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoeiektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: