Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu

Datum objave: 03.01.2017. 14:28 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo sigurnosti

Agencija za policijsku podršku-potporuBroj: 15-4-16-6-541-12/16

Sarajevo, 21.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09 ) i člana 26. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 36/08), a u skladu sa članom 70., članom 89. stav (1) i članom 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) v.d. direktor Agencije za policijsku podršku donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

 

I

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Agencije za policijsku podršku (u daljnjem tekstu: Agencija), putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda je ponuđač „Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 2,00 KM bez PDV-a, odnosno 2,34 KM sa PDV-om.

II

Po ispunjavanju zahtjeva iz tenderske dokumentacije u pogledu dostavljanja dokaza za koje je tražena Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama i po okončanju roka za žalbu, Agencija će sa izabranim ponuđačem zaključiti Okvirni sporazum, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku, shodno zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

III

Ova odluka će se objaviti na službenoj internet stranici Agencije istovremeno s upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj 39/14).

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu i obavještenja o nabavci objavljenog na portalu javnih nabavki broj: 756-7-2-191-3-14/16 od 02.12.2016. godine, proveden je postupak Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Komisija za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu (u daljnjem tekstu: Komisija) je Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 14.12.2016. godine konstatovala da su blagovremeno pristigle dvije ponude i to ponuđača kako sijedi:

1. Mrkulić  Companv d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude od 2,00 KM bez PDV-a,

2. BH  Passport d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude od 14,00 KM bez PDV-a.

Komisija je Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 15-4-16-6-541-11/16 od 21.12.2016. godine konstatovala da sve ponude zadovoljavaju sve zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom. Komisija je u svrhu poređenja ponuda primjenila cjenovni preferencijalni tretman tj. umanjila je cijenu domaće ponude ponuđača „Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo za preferencijalni faktor, ali s obzirom da je ponuda ponuđača „Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo povoljnija nije došlo do promjene redoslijeda rang liste prihvatljivih ponuda.

Komisija je analizom i primjenom kriterija za dodjelu »najniža cijena«, utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda shodno kojoj je prvoplasirana i najpovoljnija ponuda ponuđača „Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 2,00 KM bez PDV-a, odnosno 2,34 KM sa PDV-om. Ponuda ponuđača „Mrkulić Company" d.o.o. Sarajevo u pravnom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, i u ekonomskom smislu je prihvatljiva za ugovorni organ. Shodno navedenom, Komisija je jednoglasno dala preporuku da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Cijeneći navedeno v.d. direktor Agencije donosi odluku kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa ui roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: