Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Bunde, radni mantili i majice

Datum objave: 04.01.2017. 11:41 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2016.

Broj; 22062/16.

Dana, 30.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.); člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka -interni broj T77/16. 

LOT 3 NABAVKA BUNDI, RADNIH MANTILA I MAJICA.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine, te se Okvirni sporazum na period do 24 mjeseca u predmetu: „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16. - LOT 3 NABAVKA BUNDI, RADNIH MANTILA I MAJICA, dodjeljuje ,,PREMIER"d.o.o. Doboj", na iznos do 34.989,00 KM bez PDV-a, kao ponuđaču koji zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 10316/16. od 29.06.2016. godine i Odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS" Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 1.1/03/1-1127-2/16. od 12.07.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 35.100,00 KM

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-1-545-3-266/16. od 22.08.2016.godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,SI. glasniku BiH" broj: 63/16 od 26.08.2016. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 17375/16 od 21.10.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.11.2016.. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16. - LOT 3 NABAVKA BUNDI, RADNIH MANTILA I MAJICA. U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 25.10.2016. godine do 1200 časova) zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

,,ANG"d.o.o. Banja Luka            LOT 3: 38.645,00 KM bez PDV-a

„PREMIER"d.o.o. Doboj  LOT 3: 34.989,00 KM bez PDV-a

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLE PONUDE UTVRĐENO JE SLJEDEĆE:

U skladu sa Zapisnikom broj: 18856/16 svim učesnicima postupka koji su dostavili ponude za LOT 1, LOT 2, LOT 3 je dostavljen Zahtjev broj: 19016/16 od 17.11.2016. godine, u kojem se navodi sljedeće: U postupku nabavke HTZ opreme, tačkom 3.9 je zahtjevano sljedeće: 3.9 Kao dokaz da je laboratorija koja je izdala izvještaj o ispitivanju akreditovana, ponuđači su obavezni dostaviti slijedeće:

Kopiju važećeg sertifikata o akreditaciji laboratorije izadu od strane nacionalnog akreditacionog tijela

Kopiju dodataka akreditaciji za sva ispitivanja obuhvaćena izvještajem o ispitivanju."

Imajući u vidu da navedeni zahtjev nije precizan, odnosno da nije jasno da li je navedenu dokumentaciju neophodno dostaviti u samoj ponudi, Komisija je zauzela stav da svim ponuđačima u predmetnom postupku koji su konkurisali za lotove gdje se zahtjeva izvještaj akreditovane laboratorije, dostavi zahtjev za pojašnjenje.

Komisija je navedeni stav zauzela imajući u vidu činjenicu da postavljeni zahtjev nije dovoljno jasan zbog čega je doveo u zabludu ponuđače u smislu trenutka dostavljanja dokaza o akreditaciji laboratorije čiji se izvještaj dostavlja. Takođe, Komisija je prilikom zauzimanja navedenog stava imala u vidu i činjenicu da sertifikata o akreditaciji i dodatak akreditaciji predstavljaju javne dokumente koji su svima dostupni na zvaničnim stranicama nacionalnog akreditacionog tijela, te da se na samim izvještajima laboratorije vidi broj akreditacije, a na osnovu čega se ispunjenost zahtjeva u pogledu akreditacije može provjeravati.

Pored navedenog, Komisija smatra da zbog nejasnoće u tenderskom dokumentu ne može na odgovarajući način ocijeniti ponude, a bez upućivanja zahtjeva za pojašnjenje ponuđačima, odnosno da bi se tek upućivanjem zahtjeva za pojašnjenje svim ponuđačima mogla izvršiti pravilna ocjena ponuda te transparentnost, javnost, jednak tretman i nediskriminacija ponuđača.

U skladu sa navedenim, molimo vas da se izjasnite da li su dostavljeni izvještaji laboratorija izdati od strane akreditovane laboratorije (za lotove gdje je zahtjevan izvještaj akreditovane laboratorije), da su autentični, kao i da u prilogu izjašnjenja dostavite i sljedeću dokumentaciju za imenovane laboratorije:

Kopiju važećeg sertifikata o akreditaciji laboratorije izdatu od strane nacionalnog akreditacionog tijela

Kopiju dodataka akreditaciji za sva ispitivanja obuhvaćena izvještajem o ispitivanju." Na navedeni zahtjevsu ponuđači dostavili sljedeća izjašnjenja:

„PURIĆ" doo Bijeljina:

„Poštovani, obavještavamo vas da je kompletna dokumentacija sadržana u ponudi, a sve prema zahtjevima ugovornog organa (certifikat o akreditaciji i dodatak akreditaciji).

Komisija je nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju iz ponude imenovanog ponuđača, a koja se odnosi na zahtjevane dokaze u vezi tačke 3.9 tenderskog dokumenta, konstatovala da je ista kompletna i u skladu sa zahtjevima ugovornog organa.

,,ANG" doo Banja Luka:

„Shodno vašem zahtjevu, obavještavamo vas da smo traženu dokumentaciju dostavili uz našu ponudu. Našt stav je u potpunosti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i smatramo da su svi ponuđači bili u obavezi dostaviti kopiju važećeg sertifikata o akreditaciji laboratorije izdate od strane nacionalnog akreditacionog tijela kao i kopiju dodataka akreditaciji za sva ispitivanja obuhvaćena izvještajem o ispitivanju."

Komisija je nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju iz ponude imenovanog ponuđača, a koja se odnosi na zahtjevane dokaze u vezi tačke 3.9 tenderskog dokumenta, konstatovala sljedeće: Ponuđač „ANG" doo Banja Luka je u ponudi dostavio Izvještaje izdate od strane akreditovane laboratorije za

LOT 1 - BOSNAINSPEKT - tkanina za radno odijelo, CiS - plitke cipele, BOSNAINSPEKT - tkanina za radno odijelo, antistatično,

LOT 2 - CiS - duboke cipele, EUROINSPEKT - za majicu kratkih rukava, MIRTA KONTROL - tkanina odijela, EUROINSPEKT-tkanina za radni mantil, ženski

LOT 3 - BOSNAINSPEKT - materijal za bundu i grudnjake bez rukava, EURO INSPEKT - materijal za majicu kratkih rukava, MIRTA KONTROL-tkanina

Za svaki od dostavljenih izvještaja, imenovani ponuđač je u ponudi ili po zahtjevu ugovornog organa trebao da dostavi Certifikat o akreditaciji i dodataka akreditaciji.

Uvidom u dostavljenom dokumentaciju, Komisija je konstatovala da je ponuđač „ANG" doo Banja Luka dostavio certifikat o akreditaciji za laboratoriju BOSNAINSPEKT.

Uvažavajući navedene činjenice, Komisija je zauzela stav da ponuda ovog ponuđača nije prihvatljiva za LOT 1, 2, 3, jer ista ne zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.9 tenderskcg dokumenta.

3. „PREMIER" doo Doboj:

„Na osnovu vašeg zahtjeva za pojašnjenjem ponude broj 19106/16 od 17.11.2016. godine, a koji je vezan za postupak javne nabavke „Nabavka HTZ opreme", interni broj 77/16, tačkom 3.9 tenderske dokumentacije je zahtjevano pojašnjenje sljedećih dokumenata koje vam dostavljamo u prilogu: - Kopiju važećeg sertifikata o akreditaciji laboratorije izdatu od strane nacionalnog akreditacionog tijela Kopiju dodataka akreditaciji za sva ispitivanja obuhvaćena izvještajem o ispitivanju." Izjavljujemo da su dostavljeni izvještaji laboratorije izdati od strane akreditovane laboratorije kao i da su autentični.

Nakon uvida u dostavljeni odgovor po zahtjevu za pojašnjenje, te dostavljenu dokumentaciju, Komisija je zauzela stav da je imenovani ponuđač dostavio izvještaje akreditovane laboratorije BOSNAINSPEKT i EUROINSPEKT, a što je dokazao prilaganjem odgovarajućih dokaza.

 

4.1 PRAVNA I EKONOMSKA OCJENA PONUDA:

 

Naziv/ime ponuđača

Blagovremene ponude/datum i vrijeme Prijema

Ponuđena cijena

1.

„TEHNIČKA ZAŠTITA'Uo.o. Doboj

17464/16 24.10.16. u 09°°

LOT 6: 24.662,80 KM bez PDV-a

2.

„AX SOLING"d.o.o. Grude

17541/16 25.10.16. u 0845

LOT 5: 47.442,00 KM bez PDV-a

LOT 6: 26.682,00 KM bez PDV-a

3.

„GRUBIN EXPORT IMPORT"d.o.o. Brčko

17558/16 25.10.16. u 0930

LOT 4: 39.668,00 KM bez PDV-a

LOT 5: 26.123,50 KM bez PDV-a

LOT 6: 29.317,00 KM bez PDV-a

4.

,,PURIĆ"d.o.o. Bijeljina

17561/16 25.10.16. u 0935

LOT 6: 34.335,30 KM bez PDV-a

LOT 7: 35.488,00 KM bez PDV-a

5.

,,ROTEX TRADING"d.o.o. Brčko

17565/16 25.10.16. u 10°°

LOT 5: 43.858,00 KM bez PDV-a

LOT 6: 36.330,70 KM bez PDV-a

6.

„6 NOVEMBAR"d.o.o. Zvornik

25.10.16. u 1130

LOT 1:199.865,50 KM bez PDV-a

LOT 2:105.371,00 KM bez PDV-a

LOT 4: 36.950,00 KM bez PDV-a

7.

,,ANG"d.o.o. Banja Luka

25.10.16.u 1140

LOT 1:188.378,00 KM bez PDV-a

LOT 2:104.896,00 KM bez PDV-a

LOT 3: 38.645,00 KM bez PDV-a LOT 5: 34.452,00 KM bez PDV-a

LOT 6: 37.706,80 KM bez PDV-a

LOT 7: 36.422,00 KM bez PDV-a

8.

,,PREMIER"d.o.o. Doboj

25.10.16. u 1145

LOT 1:215.166,00 KM bez PDV-a

LOT 2:117.928,00 KM bez PDV-a

LOT 3: 34.989,00 KM bez PDV-a

 

Nikola Teodorović, kao član Komisije koji je po struci diplomirani pravnik je provjeravao ispunjenost zahtjeva iz tačke 4.2,4.5, 6.1 i 6.3 tenderskog dokumenta, na osnovu čega je utvrdio sljedeće:

Svi navedeni ponuđači su dostavili sljedeću dokumentaciju:

g) Obrazac za dostavljanje ponude popunjen u skladu sa šemom koja je prikazana u Aneksu 2 uz Tendersku dokumentaciju, a koji obavezno sadrži spisak dostavljenih dokumenata;

Obrazac za cijenu ponude popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije;

Obrazac za povjerljive informacije u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 4,

Napomena: Ukoliko ponuđač ne dostavi ili dostavi nepopunjen Aneks 4 smatraće se da njegova ponuda ne sadrži povjerljive informacije, i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

j) Potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma koji je dat u Aneksu 5 Tenderske dokumentacije, a koji ne mora biti popunjen;

k) Dokumentacija u skladu sa tačkom 4. Tenderskog dokumenta (tačke 4.2 i 4.5 tenderskog dokumenta);

l) Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama BiH - Prilog 3 ovjerena od strane nadležnog organa (organa uprave, suda ili notara); Takođe, sve ponude su uvezane i numerisane u skladu sa tačkom 6.2 tenderskog dokumenta, dok su izjave po članu 45.1 52. Zakona o javnim nabavkama, ovjerene od strane nadležnog organa.

Komisija je istakla da su Izvještaji izdati od akreditovane laboratorije u ponudi ponuđača „PREMIER" doo Doboj dostavljeni u plastičnoj foliji koja je čvrsto uvezana u cjelinu ponude, a gdje su neke od plastičnih fascikli morale biti otvorene kako bi se pregledao sadržaj istih. Čvrst uvez navedenih folija je Komisija slikala, kako se ne bi ostavila mogučnost sumnje u integritet i nepromjenjivost ponude.                      

Maja Mitić, kao član Komisije koji je po struci diplomirani ekonomista je provjeravala ispunjenost zahtjeva iz tačke 4.7, 10.1 tenderskog dokumenta, te saglasnost Aneksa 3 zahtjevima iz tenderskog dokumenta, a na osnovu čega je utvrdila sljedeće:

Svi navedeni ponuđači su dostavili sljedeću dokumentaciju:

Garanciju za ponudu u skladu sa tačkom 10.1 i 10.1.1 Tenderske dokumentacije, a prema formi datoj u Prilogu 4 za (ponuđači koji su učestvovali na lotu 1 i 2). Dokumentacija u skladu sa tačkom 4.7 tenderskog dokumenta.

Ponuđač „GRUBIN EXPORT-IMPORT" doo Brčko je dostavio Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude u kojem je umjesto zahtjevanih 400 komada antifona (stavka 3, LOT 5) dostavio ponudu na 200 antifona zbog čega je ponuda ovog ponuđača neprihvatljiva za LOT 5.             

TEHNIČKA OCJENA PONUDA

1. ,,ANG"d.o.o. Banja Luka - LOT 3: 38.645,00 KM bez PDV-a Bunda

Tačkom 1.1 tenderskog dokumenta zahtjevana je da kapuljača bude sastavljena iz tri dijela (jedan srednji, dva bočna)

Uvidom u dostavljeni uzorak kapuljače, Komisija je utvrdila da isti nije u skladu sa gore navedenim zahtjevom.

Tačkom 1.2 TD zahtjevana je troslojno laminirana tkanina debljine 0,40mm. Iz dostavljenog izvještaja o ispitivanju uzorka materijala, debljina materijala je 0,38mm.

Grudnjak bez rukava

U tački 2.2 tenderskog dokumenta zahtjevano je da tkanina bude troslojno laminirana debljine 0,40mm. U dostavljenoj analizi uzorka debljina materijala je 0,38mm što je ispod zahtjeva ugovornog organa.

Pamučne majice

U tački 3.1 TD zahtjevnao je da na lijevoj strani u visini grudi bude štampan logo RiTE Ugljevik. Uvidom u dostavljeni uzo5rak pamučne majice, Komisija je utvrdila da ista ne sadrži štampani logo.

Radni mantil muški plavi

U tački 4.2 TD taženo da skupljanje pri pranju na temperature od 60 C dužina/širina maksimalno bude 2/2% U dostavljenom izvještaju za materijal izrade, navedeno je da je skupljanje -3,5/+l,5 što je skupljanje veće od zahtjeva ugovornog organa.

U tački 4.1 TD zahtjevano je da se na gornjem lijevom džepu nalazi štampani logo preduzeća, a koji nije sadržan na dostavljenom uzorku.

Radni mantil ženski plavi

U tački 6.2 TD taženo da skupljanje pri pranju na temperature od 60 C dužina/širina maksimalno bude 2/2% U dostavljenom izvještaju za materijal izrade skupljanje iznosi -3,5/+l,5, što je skupljanje veće od zahtjeva ugovornog organa.

Tačkom 6.2 TD zahtjevano je da sirovinski sastav bude pamuk 35% i poliester 65%.

U dostavljenom laboratorijskom izvještaju za materijal izrade, procenat pamuka je 59% a poliestera 41% što je suprotno zahtjevu ugovornog organa.

Dostavljeni izvještaj za radni mantil ženski plavi nije dostavljen za dokumentaciju navedenu za lot 3, isti taj izvještaj se nalazi na strana 47 ponude pod rednim brojem 1147-4/14 u dokumentaciji za lot 2 što i piše u pomenutom izvještaju pod rednim broj 3 vrsta uzorka: tkanina za lot 2.

 

Radni mantil bijeli

U tački 6.2 TD zahtjevano je da skupljanje pri pranju na temperaturi 60 C dužina/širina maksimalno bude 2/2% U dostavljenom izvještaju o ispitivanju materijala izrade, skupljanje iznosi -3,5/+l,5 U tački 6.2 TD zahtjevan je sirovinski sastav 50% pamuk 50% poliester.

U ponudi ovog ponuđača nije dostavljen laboratorijski izvještaj iz kojeg bi se mogle utvrditi sirovisnki sastav materijala izrade. 

Ponuda ovog ponuđača ne ispuniava minimum tehničkih zahtieva za LOT 3. i ista ie neprihvatliiva.

2. „PREM!ER"d.o.o. Dobo] LOT 3: 34.989,00 KM bez PDV-a Ponuda imenovanog ponuđača ispunjava minimum tehničkih zahtjeva za LOT 3, i ista je prihvatljiva za ugovorni organ.

Ponuda ponuđača „PREMIER"d.o.o. Doboj čija ponuđena cijena iznosi: 34.989,00 KM bez PDV-a, zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nesporno je utvrđeno da ponuđač „PREMIER"d.o.o. Doboj, kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši predmetni ugovor.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: