Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge revizije kočnica br. 1. (RK1) i kontrolni pregled (KP) na Fals-z vagonima

Datum objave: 04.01.2017. 14:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

967-4-2-848-5-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga revizije kočnica br. 1. (RK1) i kontrolni pregled (KP) na Fals-z vagonima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga revizije kočnica br. 1. (RK1) i kontrolni pregled (KP) na Fals-z vagonima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50221000-0 Usluge popravaka i održavanja lokomotiva
Dodatni predmet(i) 50221400-4 Usluge popravaka i održavanja kočnica i dijelova kočnica


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radionica Izvršioca usluga

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period od tri mjeseca od dana obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Da

III 6.a. Broj i datum objave ex ante obavještenja o transparentnosti

Broj 967-4-2-848-6-169/16
Datum 2.12.2016.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 4200450270001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

47990,60

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

47990,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47990,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47990,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. –Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj je vlasnik 20
(dvadeset) vagona FALS-z, koji su uvršteni u park Željeznica F BiH, a koji vrše prevoz uglja za vlastite potrebe na relaciji PK
„Vrtlište“ – stanica Kakanj – Pogon „Separacija“.
S obzirom da su naprijed navedeni vagoni uvršteni u park Željeznica F BiH, te s obzirom da je u skladu sa željezničkim
propisima, odnosno Uputstvom 245 za održavanje kočnica željezničkih vozila neophodno je izvršiti nabvaku usluga revizije
kočnica br. 1 (RK1) i kontrolni pregled (KP) na FALS-z vagonima.
Na osnovu naprijed iznesenog, Ugovorni organ pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja - nabavka usluga
revizije kočnica br. 1 (RK1) i kontrolni pregled (KP) na FALS-z vagonima u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o
javnim nabavkama.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-4-2-848-5-3/17
PODIJELI: