Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Monitoring tla

Datum objave: 05.01.2017. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 04.01.2017.

Broj: 03-8833/16

Đurđevik, 30.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 16.12.2016. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 68. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Durđevik, Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Durdevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge

LOT 3: Monitoring tla

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluge: LOT 3: Monitoring tla broj obavještenja: 350-7-2-627-3-245/16 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 24.11.2016. godine, evidencijski broj nabavke 03-7803/16, Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzeli su sljedeći ponuđači a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba:

 

1.         "Sistem Qualita,S" d.o.o. Pale,

2.         "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo,

3.         "Institut za građevinarstvo IG" d.o.o. Banja Luka,

4.         "BBS Europe" d.o.o. Istočno Sarajevo,,

5.         "e-kapija" d.o.o.,

6.         "Infostrim" d.o.o. Beograd

7.         "Dit" do.o. Tuzla,

8.         "Rudarski institut" d.d. Tuzla,

9.         "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.d. Tuzla,

10.       "TQM" d.o.o. Lukavac,

11.       "RSCOM" d.o.o. Banja Luka,

12.       "Rudarski Institut" d.d. Tuzla,

13.       "Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo,

14.       "IVL" d.o.o. Tuzla.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 07.12.2016. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 07.12.2016. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude u datom roku su dostavili ponuđači:

1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-8207/16 od 07.12.2016. godine, Ponuđač: "Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo.

2) Ponuda sa prijemnim brojem 19-8208/16 od       07.12.2016. godine, Ponuđač:"TQM" d.o.o. Lukavac.

3) Ponuda sa prijemnim brojem 19-8209/16 od 07.12.2016. godine, Ponuđač:"Rudarski Institut" d.o.o. Tuzla.

4) Ponuda sa prijemnim brojem 19-8215/16 od 07.12.2016. godine, "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 07.12.2016. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-7804/16 od 22.11.2016. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponuđača i njegovo ime je navedeno u zapisnik.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je faksom dostavljen ponuđačima istog dana.

 

Tabela (analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata za kvalifikaciju)

 

 

Zahtjev u predmetnom postupku (elan 45.-52. ZJN BiH)

Dokaz o pravu ponuđača da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

Pismena izjava iz člana 52. Stav (2) Zakona ojavnim nabavkama BiH ovjerena kod nadležnog organa

Certifikat za obavljanje monitoringa tla ili dokaz daje u postupku akreditacije

 

Ponuđač

 

"Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo

Ponuđen (DA/NE)

DA

DA

DA

1.

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

2.

"TQM" d.o.o. Lukavac.

Ponuđen (DA/NE)

DA

DA

DA

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

3

"Rudarski Institut" d.o.o. Tuzla

Ponuđen (DA/NE)

DA

DA

DA

 

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

 

"Inspekt RGH"

Ponuđen (DA/NE)

DA

DA

DA

4.

d.o.o. Sarajevo.

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

 

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 07.12.2016. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikacije ponuđača, te konstatovala su se ponuđači: "Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo, "TQM" d.o.o. Lukavac, "Rudarski Institut" d.o.o. Tuzla i "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo kvalifikovali za dalji tok javne nabavke usluge.

 

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponuda odnosno utvrđivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponuđača i utvrdila da su ponude kvalifikovanih ponuđača prihvatljive jer potpuno udovoljavaju svim traženim uslovima iz konkurentskog zahtjeva i obavještenja o nabavci.

 

Ponude svih ponuđača sadrže Izjavu "da je preduzeće domaće sa sjedištem u BiH i da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, i da ponude potpadaju pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg", te im se preferencijalni tretman domaćeg neće primjenjivati

 

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju najniža cijena i sačinila rang listu prihvatljivih ponuda.

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo ponuda br.IN-I-3348/16 od 05.12.2016. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 1.320,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 1.544,40 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

-           uslovi i rok plaćanja: 60 dana od izvršenja usluge,

-           rok izvršenja usluge: do 7 dana od dana zaključenja ugovora,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Rudarski Institut" d.d. Tuzla ponuda br.30-03-04-398/16-2 od 02.12.2016. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

-           uslovi i rok plaćanja: 60 dana od izvršenja usluge,

-           rok izvršenja usluge: do 7 dana od dana zaključenja ugovora,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Dvokut Pro" d.o.o. Sarajevo ponuda br.P-304-43/16 od 05.12.2016. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 2.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 2.340,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

-           uslovi i rok plaćanja: 60 dana od izvršenja usluge,

-           rok izvršenja usluge: do 7 dana od dana zaključenja ugovora,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

3.         "TQM" d.o.o. Lukavac ponuda br. 1-482-3/16 od 06.12.2016. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponuđena cijena: 3.400,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 3.978,00 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Đurdevik,

-           uslovi i rok plaćanja: 60 dana od izvršenja usluge,

-           rok izvršenja usluge: do 7 dana od dana zaključenja ugovora,

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Komisija je u skladu sa članom 66. Zakona o javnim nabavkama BiH i u skladu sa članom 17. Upustva za priprema modela tenderske dokumentacije i ponuda tražila objašnjenje cijene ponude, ponuđač "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo je dostavio zadovoljavajući odgovor.

 

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u .pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: