Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje instalacije grijanja

Datum objave: 05.01.2017. 14:32 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA SREBRENIK

- Općinski načelnik-

 

Broj: 07-5504-2/16

Datum, 30. 12. 2016. Godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 7. stav (1), tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 10/14), Odluke o izvršenju budžeta Općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik, broj: 10/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA

 

Prihvatljiva ponuda, dostavljena po direktnom sporazumu, a koja se odnosi na javnu nabavku: Održavanje instalacije grijanja, je ponuda ponuđača "AKVAVENT" DOO Gradačac, u ukupnom iznosu od 1.146,60 KM sa PDV-om.

 

OBRAZLOŽENJE

Služba za opću upravu i zajedničke poslove je podnijela zahtjev broj: 05-sl/2016 od 29.12.2016. godine, za ugovaranje javne nabavke: Održavanje instalacije grijanja.

 

Takođe, Općinski načelnik je odobrio predmetnu nabavku.

 

U prilogu zahtjeva nadležne Službe dostavljena je ponuda od ponuđača "AKVAVENT" DOO Gradačac, u ukupnom iznosu od 1.146,60 KM sa PDV-om i ista je prihvatljiva u pogledu cijene za Ugovorni organ.

 

Razmatrajući zahtjev za nabavku i ponudu ponuđača, Ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu ove odluke, a što je u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 10/14) i članom 90. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14).

 

U vezi sa ovom Odlukom zaključit će se poseban ugovor o nabavci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: