Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Transportna sredstva poštanske mreže

Datum objave: 05.01.2017. 14:59 / Izvor: Akta.ba, 04.01.2017.

Broj U.D-01-3.2-21211/16

Sarajevo, 29.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 44. Statuta ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: U.D-01-3.2-5233/15 od 04.03.2015. godine, te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku transportnih sredstava poštanske mreže, broj: 01-13.73-18226-18/16 od 27.12.2016.godine, Uprava Društva na svojoj 76. elektronskoj sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n o s i:

 

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

U postupku javne nabavke transportnih sredstava poštanske mreže, ovom odlukom se vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača „PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo, sa vrijednošću ugovora od 566.925,69 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno sa ukupnom vrijednošću ugovora od 663.303,06 KM sa uračunatim PDV-om.

II

Po okončanju roka za žalbu odnosno po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača, radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja Izabrani ponuđač nije dužan dostaviti dokaze predviđene članom 45 Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji obzirom da je uz ponudu istovremeno dostavio i tražene dokaze.

 

OBRAZLOŽENJE:

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke transportnih sredstava poštanske mreže, broj: U.D-01.3.2-18851/16 od 17.11.2016 godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku, broj: 01-13.73-18226-4/16 od 18.11.2016. godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke, objavljivanjem Objaveštenja o nabavci broj: 238-1-1-733-3-162/16 dana 30.11.2016. godine na Portalu javnih nabavki, uz objavljivanje tenderske dokumentacije, tako da su svi zainteresirani ponuđači mogli preuzeti tendersku dokumentaciju.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 23.12.2016. godine u 12,15 sati, u prostorijama Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Izvještaja. Otvaranju ponuda je prisustvovao predstavnik ponuđača Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Mirza Kozić.

Zapisnik sa otvaranja je uručen prisutnojm predstavniku ponuđača po završetku javnog otvaranja ponuda, a drugom ponuđaču koji nije prisustvovao otvaranju, isti je poslan putem pošte dana 23.12. 2016. godine

Na Protokol ugovornog organa, do roka određenog za prijem ponuda, pristigle su ponude slijedećih ponuđača, po redoslijedu dostavijanja na protokol ugovornog organa, i to:

1. Porsche BH d.o.o. Sarajevo

2. AC Quattro d.o.o. Sarajevo

Nakon izvršenog otvaranja svih pristiglih ponuda, Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti ponuda, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa, broj: U.D-01-3.2-5233/15 od 04.03.2015. god.

Da je ponuđač ,,AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo dostavio ponudu koja ne ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji, te je shodno tome ocijenjena kao neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja. Naime, ponuda ponuđača ,,AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo iznosi 569.200,00 KM bez uračunatog PDV-a, a provjerom iste od strane Komisije uočeno je da je ponuđač dostavio neurednu garanciju za ozbiljnost ponude, odnosno nije istu dostavio u formi kako je to propisano Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje Ugovora („Službeni glasnik BiH" broj 90/14) i taćkom 8.8.2. tenderske dokumentacije koja glasi:

Garancija se ne smije bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljena na slijedeći način:

- originalna bankarska garancija se pakuje u zatvorenu plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori naljepnicom na koju se stavlja pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;

plastična folija u kojojje originalna bankarska garancija mora biti označena rednim brojem stranice ili lista, kao i ostale stranice ili listovi ponude i kao takva čini sastavni dio ponude

Na osnovu toga, ponuda navedenog ponuđača nije dalje razmatrana te je u skladu sa naprijed navedenim konstatovano da ponuda ponuđača ,,AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo ispunjava tehničke i ekonomske uslove, a da ne ispunjava formalno-pravne uslove propisane tenderskom dokumentacijom te je stoga neprihvatljiva za Ugovorni organ.

Da je ponuđač „PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo dostavio ponudu sa ukupnom vrijednosti ponude bez uračunatog PDV-a od 566.925,69 KM koja u potpunosti ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji tj. ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove, te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja.

Cijeneći činjenično stanje Komisija konstatuje da je za javnu nabavku transportnih sredstava poštanske mreže, pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda za Ugovorni organ. Ugovorni organ je za predmetnu nabavku predvidio provođenje E-aukcije ali s obzirom na to da je pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda te cijeneči Pravilnik o uslovima i načinu korištenja E-aukcije član 3 stav 3, Ugovorni organ neće zakazivati E-aukciju već će nabavku okončati u skladu sa članom 69. Zakona.

Na osnovu gore navedenog, a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", Komisija utvrđuje rang-listu ponuđača sa uračunatim popustom i bez PDV-a, kako slijedi:

„PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo sa cijenom 566.925,69 KM bez PDV-a

Obzirom da ponuda ponuđača „PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovornog organa, i da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: