Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Štampani obrasci, knjige, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik u 2017. godini

Datum objave: 09.01.2017. 09:18 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA SREBRENIK

- Općinski načelnik-

 

Broj: 07-4816-8/16

Datum, 04. 01. 2017. Godine

 

Općinski načelnik na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 10/15), čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08) na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 07-4816-8/16 od 04.01.2017. godine, u postupku javne nabavke Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik u 2017. godini, je donio:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 07-4816-8/16 od 04.01.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku: Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik u 2017. godini, dodjeljuje se ponuđaču COMPANY-DIS DOO Tuzla, ponuda broj: 100-300/16 od 21.11.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 13.928,85 KM sa PDV-om kao prihvatljivu.

 

II

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-4816-8/16 od 07.11.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena Konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda broj: 07-4816- 8/16 od 07.11.2016. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.820,51 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 761-7-1-120-3-81/16 poslato je na objavljivanje dana 08.11.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.11.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 07-4816-8/16 od 08.11.2016. godine.

 

Ponude po Konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku su dostavili sljedeći ponuđači:

1. "PLAN PLUS" DOO Zenica, u ukupnom iznosu od 11.764.00 KM bez PDV-a,

2. "COMPANY DIS" DOO Tuzla, u ukupnom iznosu od 11.905.00 KM bez PDV-a, i

3. "PRINTAS" DOO Srebrenik, u ukupnom iznosu od 11.901.00 KM bez PDV-a.

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da su, blagovremeno, pristigle tri pravilno zatvorene ponude. Nakon toga, Komisija je iščitala ponuđene cijene i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljenih ponuda, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponuda ponuđača "PLAN PLUS" DOO Zenica, "COMPANY DIS" DOO Tuzla, i "PRINTAS" DOO Srebrenik, Komisija je konstatovala da su iste potpune tj, da su dostavljeni svi dokazi i da svi zadovoljavaju zahtijevane kvalifikacione uslove, te su iste prihvatljive za dalje razmatranje.

Komisija je utvrdila računsku grešku u ponudi ponuđača PRINTAS DOO Srebrenik, i to: tačka 8 specifikacije (Knjiga za ovjeru potpisa, A-3 100 lista tvrdi omot), gdje je upisana jedinična cijena od 12,00 KM pomnožena sa količinom od 100 kom bi trebalo da daje proizvod od 1.200,00 KM bez PDV-a, a u predmetnoj ponudi je ponuđena cijena od 120,00 KM bez PDV-a.

Zbrajanjem podiznosa ponuđenih u specifikaciji, dobije se ukupan zbir od 12.981,00 KM bez PDV-a, umjesto ponuđenih 11.901,00 KM bez PDV-a, pa bi ukupna cijena ponude ponuđača PRINTAS DOO Srebrenik trebala biti 12.981,00 KM bez PDV-a, umjesto upisane 11.901,00 KM bez PDV-a.

Komisija je u aktu broj: 07-4816-8/16 od 23.11.2016. godine tražila od ponuđača PRINTAS DOO Srebrenik Saglasnost na ispravku računske greške, koju je isti bio dužan dostaviti u roku od 3 dana od dana prijema ovog akta.

Kako ponuđač PRINTAS DOO Srebrenik nije dostavio saglasnost na ispravku računske greške u ostavljenom roku, Komisija je predložila Ugovornom organu da se ponuda ponuđača PRINTAS DOO Srebrenik odbaci kao neprihvatljiva, a u skladu s^ članom 68. stav (4) tačka g) Zakona o javnim nabavkama, što je i prihvaćeno.

U skladu sa tačkom 2.4. predmetnog Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, ugovorni organ je propisao da ponuđač može, prije dostavljanja ponude, izvršiti uvid u robe koje ugovorni organ zahtijeva u Službi za opću upravu i zajedničke poslove. U istoj tački je dalje propisano da je odabrani ponuđač dužan, o svom trošku, prije donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeti uzorke zahtijevanih roba radi uvida. U slučaju da dostavljene robe ne odgovaraju zahtjevima ugovornog organa, iste će biti vraćene, a ponuđač je dužan ponovno o svom trošku dostaviti na uvid uzorke roba, u suprotnom ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

Komisija je u aktu broj: 07-4816-8/16 od 02.12.2016. godine tražila od ponuđača PLAN PLUS DOO Zenica, dostavljanje uzoraka zahtijevanih roba radi uvida, u kojemu je ostavila ponuđaču rok od 5 dana od dana prijema predmetnog akta dostavljanje uzoraka, imajući u vidu da je svim ponuđačima ostavljeno dovoljno vremena da prilikom pripremanja svojih ponuda mogu izvršiti uvid u robe koje ugovorni organ zahtijeva po predmetnoj tehničkoj specifikaciji i izvršiti sve potrebne pripreme za dostavljanje predmetnih uzoraka robe.

Ponuđač PLAN PLUS DOO Zenica je u svom aktu broj: 323/16 od 05.12.2016. godine, koji je dostavljen u roku, obavijestio Ugovorni organ da bi dostavili po jedan komad svakog ponuđenog proizvoda, neophodan je uzorak i logo Općine, te iz tog razloga nije u mogućnosti iste dostaviti u roku koji je ostavljen od strane ugovornog organa. U istom aktu, ponuđač je predložio dostavljanje obrazaca koje je radio za druge kupce.

Ugovorni organ je dostavio logo općine ponuđaču PLAN PLUS DOO Zenica, i u aktu broj: 07-4816-8/16 od 08.12.2016. godine, ponovno tražio od ponuđača PLAN PLUS DOO Zenica, dostavljanje uzoraka zahtijevanih roba radi uvida, te ostavljajući dodatni rok od 5 dana ponuđaču za dostavljanje predmetnih uzoraka.

Ponuđač PLAN PLUS DOO Zenica je dostavio u roku uzorke roba na adresu općine Srebrenik, a koje dostavlja za druge dobavlječe dana 13.12.2016. godine.

Prilikom preuzimanja i pregledom uzoraka robe, komisija je u sastavu: Samed Halilović predsjednik, Sakib Emkić, član, i Mirsad Hasanović član, utvrdila sljedeće:

Uzorke pod brojem 1, 2, 3, 4, 11, 18, 19, 22, 24, 34, 39 i 42 specifikacije štampanih obrazaca ponuđač PLAN PLUS DOO Zenica nije uopšte dostavio.

Uzorak pod brojem 23 specifikacije koju je ponuđač dostavio nije tražene kvalitete, obzirom da se zahvalnice, plakete i povelje dodjeljuju prilikom raznih svečanosti te iste u tom smislu moraju biti traženog kvaliteta za takve prilike.

Nadalje, uzorci robe pod rednim brojevima 13, 14 i 21 tehničke specifikacije, ugovorni organ je tražio: skraćeni djelovodnik (A-4 100 lista-tvrdi omot), i dostavna knjiga za mjesto (A-4 100 lista-tvrdi omot), a ponuđač je dostavio: skraćeni protokol i dostavnu knjigu za mjesto koji imaju po 80 lista. 

Kako ponuđač nije dostavio uzorke po predmetnoj tehničkoj specifikaciji ugovornog organa, komisija je u zapisniku o pregledu uzoraka robe od 14.12.2016. godine predložila da se ponuda ponuđača PLAN PLUS DOO Zenica odbaci kao neprihvatljiva, a što je i prihvaćeno.

Komisija je dostavila akt broj: 07-4816-8/16 od 19.12.2016. godine, ponuđaču COMPANY- DIS DOO Tuzla za dostavljanje uzoraka zahtijevanih roba radi uvida, u kojemu je ostavila ponuđaču rok od 5 dana, od dana prijema akta, dostavljanje predmetnih uzoraka.

Ponuđač COMPANY DIS DOO Tuzla je uz akt od 22.12.2016. godine, dostavio u roku uzorke traženih roba po predmetnoj specifikaciji, te je Komisija, nakon što je pregledala dostavljene uzorke utvrdila daje ponuđač COMPANY DIS DOO Tuzla dostavio uzorke po predmetnoj specifikaciji i predložila je da se postupak javne nabavke treba nastaviti.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članova 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: