Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj

Datum objave: 10.01.2017. 13:21 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2017.

Broj.UP-683/16

Datum: 28.12.2016. godine

 

Na temelju člana 64. stav 1. tačka 6) člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH', broj 39/14), člana 28. stav (5) Zakona o javnim nabavkama (.Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i člana 21. stav 1. tačka (c) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 07-3758-6/16 od 26.12.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - Izbor slortiste godine u Republici Srpskoj, Uprava Preduzeća je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 07- 3758-6/16 od 26.12.2016. godine i ugovor za javnu nabavku usluga - Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj, dodjeljuje se ponuđaču „GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 5.000,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka, nakon dostave Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: mlž.ćepaugđabi.sot, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovapi u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-650/16 od 06.12.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem pregovaračkog postupka (bez objave obavještenja o nabavci).

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-3758-1/16 od 21.12.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o oceni konačnih ponuda br.07-3758-5/16 od 26.12.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.07-3758-6/16 od 26.12.2016. godine za nabavku usluga - Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj.

U postupku po zapisniku o ocjeni konačnih ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- da nema neblagovremeno zapriml»enih ponuda,

- da je ponuda ponuđača „GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka prihvatljiva i da nema neprihvatljivi ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Kriterijum za ocjenjivanje ponude je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

a) Rang-lista ponuđača u spučaju primjene kriterijuma najniža cijena:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

"GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka

5.000,00 КМ

 

 

 

 

 

Izabran ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene u iznosu od 5.000,00 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razpoga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) Pravilnika o javnim nabavkama odlučeno je kao u dislozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnij BiH br.39/14).

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu* a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA DIREKTOR

Mr.Nedeljko Kesić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: