Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vodovodne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi i cijevi i materijal za kanalizacioni priključak za 2016./2017. godinu

Datum objave: 10.01.2017. 13:42 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2017.

JP „Vodovod" d.o.o. Bihać 

UPRAVA DRUŠTVA

 

Datum: 17.10.2016.godine

Broj: 01-2401-1/16

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH", broj 39/14), člana 70. Statuta JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, (Službeni glasnik Grada Bihaća, broj 7/15), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-2376-1/16 od dana 13.10.2016. godine, u postupku javne nabavke - nabavka roba - vodovodne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi i cijevi i materijal za kanalizacioni priključak za 2016./2017. godinu, Uprava JP "Vodovod" d.o.o. Bihać na sjednici 20/16 od dana 17.10.2016. godine donosi:

 

O D L U K U

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 01-2376-1/16 od dana 13.10.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku - nabavku roba - vodovodne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak i vodovodne cijevi i cijevi i materijal za kanalizacioni priključak za 2016./2017. godinu, će se potpisati sa ponuđačem „VODOSKOK" d.o.o. Tomislavgrad, koji je ocjenjen kao najpovoljniji ponuđač.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „VODOSKOK" d.o.o. Tomislavgrad po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-starnici www.vodovod-bihac.ba, te će biti dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , u skladu sa članom 70. stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabvke broj: 01-800-11/16 od dana 04.04.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 350.000,00 KM.

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 42-1-1-10-3-15/16 poslano je na objavljivanje dana 06.09.2016. godine.

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

1. „FDS-TRGOVINA" d.o.o. Zagreb 28.09.2016.godine u 09:35h

2. „VODOSKOK" d.o.o. Tomislavgrad 28.09.2016.godine u 10:00h

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem Uprave JP "Vodovod" d.o.o. Bihać broj: 01-58-3/16 od dana 11.01.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-2376¬1/16 od dana 13.10.2016. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

- da su sve zaprimljene ponude blagovremene;

- da su sve ponude prihvatljive.

 

R. BR.

PONUĐAČ

CIJENA

ROK PLAĆANJA sa odgodom od

UKUPNO BODOVA

POZICIJA

NA RANGLISTI

1.

„FDS-TRGOVINA" d.o.o. Zagreb

132.704,75 KM

60 dana

77,47

2

2.

„VODOSKOK" d.o.o. Tomislavgrad

177.740,00 KM

241 dana

82,26

1

 

Kako je kriterij za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijima i to: cijena 70% i rok plaćanja 30%, te kako je u toku postupka konstatirano da su sve ponude ispravne, te da sadrže sve tražene elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se ugovor zaključi sa ponuđačem „VODOSKOK" d.o.o. Tomislavgrad.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od prijema ove Odluke.

 

Predsjednik Uprave JP "Vodovod" d.o.o. Bihać

Dervišević Rasim, dipl. politolog

 

Dostaviti:

- a/a Uprave

- a/a Preduzeća

- Ponuđačima (2x)

- Službi za pravne,opće i kadrovske poslove

- Službi za financijsko-računovodstvene poslove

- Komisiji za javne nabavke

- Odjelu interne revizije

- Članovima Uprave (3x)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: