Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za 2016./2017. godinu

Datum objave: 10.01.2017. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2017.

JP „Vodovod" d.o.o. Bihać

UPRAVA DRUŠTVA

 

Datum: 18.8.2016.godine

Broj: 01-1936-7/16

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH", broj 39/14), člana 70. Statuta JP "Vodovod" d.o.o. Bihać, (Službeni glasnik Grada Bihaća, broj 7/15), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1909-1/16 od dana 16.08.2016. godine, u postupku javne nabavke - nabavka usluge - kontrola zdravstvene ispravnosti vode za 2016./2017. godinu, Uprava JP "Vodovod" d.o.o. Bihać na sjednici 17/16 od dana 18.08.2016. godine donosi:

 

O D L U K U

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 01-1909-1/16 od dana 16.08.2016. godine i Ugovor za javnu nabavku - nabavku usluge - kontrola zdravstvene ispravnosti vode za 2016./2017. godinu, će se potpisati sa ponuđačem ZU „Zavod za javno zdravstvo USK" Bihać, koji je ocjenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ZU „Zavod za javno zdravstvo USK" Bihać po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba pravnih, općih i kadrovskih poslova.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-starnici www.vodovod-bihac.ba, te će biti dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabvke broj: 01-1429-8/16 od dana 17.06.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.000,00 KM. Obavještenje o javnoj nabavci broj: 42-7-2-7-3-12/16 poslano je na objavljivanje dana 20.07.2016. godine.

Ponudu je dostavio sljedeći ponuđač:

1. ZU „Zavod za javno zdravstvo USK" Bihać 08.08.2016.godine u 10:10h

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem Uprave JP "Vodovod" d.o.o. Bihać broj: 01-58-3/16 od dana 11.01.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1909¬1/16 od dana 16.08.2016. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

- da je zaprimljena ponuda blagovremena;

- da je ponuda prihvatljiva.

 

R. br.

Ponuđač

Cijena ponude

Pozicija na ranglisti

1.

ZU „Zavod za javno zdravstvo USK" Bihać

14.320,00 KM

1

 

Kako je kriterij za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijima, i to: cijena 70% i rok plaćanja 30%, te kako je u toku postupka konstatirano da je ponuda ispravna, te da sadrži sve tražene elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se ugovor zaključi sa ponuđačem ZU „Zavod za javno zdravstvo USK" Bihać. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od prijema ove Odluke.

Predsjednik Uprave JP "Vodovod" d.o.o. Bihać Dervišević Rasim, dipl. politolog

Dostaviti:

- a/a Uprave

- a/a Preduzeća

- Ponuđaču

- Službi za pravne,opće i kadrovske poslove

- Službi za financijsko-računovodstvene poslove

- Komisiji za javne nabavke

- Odjelu interne revizije

- Članovima Uprave (3x)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: