Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Laboratorijski sitni i potrošni materijal

Datum objave: 10.01.2017. 15:51 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO


Broj: 09-20/1-14-2-2204

Dana: 13.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije BiH" broj:81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14) i prijedloga Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2016. godini, direktor Federalne uprave policije, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 - nabavka laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala

 

1. Na osnovu obavještenja o nabavci, objavljenog u „Službenom glasniku BiH" broj: 87 od 18.11.2016. godine, proveden je otvoreni postupak nabavke labaratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala .

2. Na predmetnu javnu nabavku za LOT-3 zaprimljena je jedna ponuda i to od ponuđača: „KEFO" d.o.o. Istočno Sarajevo.

3. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „KEFO" d.o.o. Istočno Sarajevo sa cijenom od 20.442,23 KM sa PDV-om u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjevu ugovornog organa, te je shodno tome dala preporuku da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odnosno dodjela ugovora navedenom ponuđaču, što je i konstatovala u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 12.12.2016. godine.

4. Obavezuje se ponuđač iz tačke 2. ove Odluke da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi dokumenta navedena u tačkama 12. i 13. Tenderske dokumentacije broj: 09-20/1-14-2-2204 od 16.11.2016 godine.

5. Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

6. Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

 

OBRAZ LOŽENJE

Komisija za provođenje otvorenih postupaka nabavke za 2016. godinu, imenovana Rješenjem Federalne uprave policije, broj: 09-20/1-14-2-322 od 11.02.2016. godine, je postupala shodno obavještenju o nabavci, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 87 od 18.11.2016.. godine, po osnovu čega je proveden otvoreni postupak nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog 

materijala. Procjenjena ukupna vrijednost ugovora za LOT- 3 je 17.500,00 KM bez PDV-a.

Dana 06.12.2016 godine, izvršeno je otvaranje ponuda o čemu je sačinjen Zapisnik sa otvaranje ponuda u kojem su uneseni svi elementi predviđeni članom 63. stav 4., Zakona o javnim nabavkama, dok je dana 12.12.2016. godine, Komisija vršila pregled i ocjenu ponuda za LOT -3 i o tome sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda shodno članu 65. Zakona o javnim nabavakama u kojem je dat prijedlog o najpovoljnijem ponuđaču društvu „KEFO" d.o.o. Istočno Sarajevo sa ukupnom cijenom od 20.442,23 KM sa PDV-om, koja u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjevu ugovornog organa.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu Federalnoj upravi policije Sarajevo u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: