Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge edukativnog programa Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama KS

Datum objave: 11.01.2017. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2017.

UGOVOR

o nabavci usluge edukativnog programa Problem pretilosti djece u

osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

 

zaključen dana 29.12.2016. godine u Sarajevu, između:

 

1. Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ul.Reisa Džemaludina Čauševića br.l, koje zastupa ministar prof. dr. Elvir Kazazović, (u daljnjem tekstu: Naručilac) i

 

2. Udruženje „Sport i zdravlje" Sarajevo, Ul. Zaima Šarca br. 106, ID broj 4202229480002 , koje zastupa Predsjednik udruženja Ensar Abazović, (u daljnjem tekstu: Izvršilac).

 

Član 1.

Ugovorom se reguliraju odnosi između ugovornih strana radi poslovnog povezivanja u realizaciji nabavke usluge edukativnog programa za potrebe projekta „Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" koji provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Ugovorne strane se obavezuju da će međusobne odnose utvrđene ovim ugovorom zasnivati i razvijati na principima međusobnog povjerenja, a sve u cilju ostvarivanja i unapređenja zajedničkih interesa.

 

Član 2.

Naručilac angažuje, a Izvršilac prihvata da u ime i za račun Naručioca izvrši edukativni program za potrebe projekta „Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo". Edukativni program za 350 nastavnika osnovnih i srednjih škola za projekat „Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo" izvršit će se u skladu detalnog opisa specifikacije koja je sastavni dio ovog Ugovora.

 

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će poslove iz Člana 2. Ovoga Ugovora obaviti kvalitetno i pravovremeno, najkasnije u roku od 15 dana nakon potpisivanja ovoga Ugovora, a po instrukcijama Naručioca.

 

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu za obavljeni posao iz Člana 2. ovoga Ugovora isplatiti naknadu u iznosu od 6.961,50 KM sa uračunatim PDV-om, najkasnije u roku od 3 dana po dostavljanju fakture.

 

Član 5.

Isplata sredstava izvršit će se nakon isporučene usluge, a po dostavljenoj fakturi i to na transakcijski račun 3387202254516780 Izvršioca broj otvoren kod UniCredit Bank d.d.

 

Član 6.

Svi, eventualni, sporovi po ovom Ugovoru rješavat će se sporazumno, u protivnom, nadležan je Sud u Sarajevu.

 

Član 7.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) za svaku ugovornu

stranu.

 

Udruženje „Sport i zdravlje"                        Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ensar Abazović                                               Prof. Dr. Elvir Kazazović

 

Broj:     1216-2                                                 Broj: 11-01-14-36191-5/16

Sarajevo, 29.12.2016. godine                         Sarajevo, 29.12.2016. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: