Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje INK JET sistema za kontinuiranu štampu na četveromjesečnom nivou

Datum objave: 11.01.2017. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2017.

„BH POŠTA" d.o.o Sarajevo

GENERALNA DIREKCIJA

10 -OJ- 2017

BH POSTA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj:U.D.01.3.2.-528/17

Sarajevo, 10.01.2017 godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) člana 44. Statuta, člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama i preporuke Komisije nabavku održavanja (NK JET sistema za kontinuiranu štampu na četveromjesečnom nivou, broj: 01 -13.73-16916-17/16, od 22.12.2016.godine. Uprava Društva na 78. elektronskoj sjednici održanoj dana 10.01.2016.godine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača, a to je "MP SISTEMI" d.o.o. Ljubljana, u postupku nabavke održavanja !NK JET sistema za kontinuiranu štampu na četveromjesečnom nivou, sa ukupnom vrijednošću: 80.960,00 €, bez PDV-a, odnosno 94.723,20 €, sa PDV-om.

 

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 8 (osam) dana, od dana prijema ove odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije osmi dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do16 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

III

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1. ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno poslati obavještenje ponuđačima koji su učestovali u postupku nabavke.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja INK JET sistema za kontinuiranu štampu na četveromjesečnom nivou, broj: U.D-01-3.2-18331/16, od 09.11.2016. godine, Komisija imenovana Rješenjem Generalnog direktora je provela otvoreni postupak nabavke sa Obavještenjem o nabavci na Portalu JN (broj Obavještenja: 238-1-2-714-3-153/16, od 21.11.2016.godine.

Na javnom otvaranju ponuda, koje je održano dana 19.12.2016. godine, konstatovano je da je ukupno pristiglo dvije blagovremene, neoštećene, uredno zapakovane i zapečaćene ponude. Prema vremenu prispjeća to su ponude slijedećih ponuđača:

1."MP  SISTEMI" d.o.o.Ljubljana,ul. Brnčičeva ulica 21,1231, Ljubljana-Črnuče,

2. „OPTIMA IT" d.o.o. Mostar, ul. Hrvatskih branitelja 8 a, 88 000 MOSTAR

 

Otvaranje ponuda od strane Komisije za nabavku, kome je prisustovao jedan ponuđač, održano je dana 19.12.2016. godine sa početkom u 10,15 minuta, što je zapisnički konstatovano. Prisutnom ponuđaču, ispred firme "MP SISTEMI" d.o.o. uručen je Zapisnik sa otvaranja ponuda, a drugom ponuđaču Zapisnik je dostavljen putem pošte.

 

Komisija je 21.12.2016.godine, pristupila verifikaciji i ocjeni naprijed navedenih blagovremeno pristiglih ponuda, te je konstatovano slijedeće:

1. Ponuda ponuđača „OPTIMA IT" d.o.o. Mostar, u svom sastavu ne sadrži garanciju za ozbiljnost ponude, koju je ugovorni organ tražio tačkom 8.8. tenderske dokumentacije, zatim ne sadrži potvrdu o uspješnoj realizaciji najmanje jednog Ugovora u posljednje tri godine čiji se karakter i kompleksnost odnose na predloženi Ugovor, kako je ugovorni organ zahtijevao tačkom 7.3.1. pod a) i 7.3.2. pod a) i ne sadrži potvrdu da je ponuđač ovlašten/osposobljen od strane proizvođača opreme (ili ekskluzivnog zastupnika proizvođača), za vršenje predmetne usluge sa certificiranim osobljem za sistem koji je predmet ove nabavke, kako je to predviđeno tačkama 7.3.1. pod b) i 7.3.2. pod b).

Obzirom na sve navedeno, ponuda ponuđača „OPTiMA IT" d.o.o. Mostar sa ukupnim iznosom od 178.024,00 KM bez PDV-a ne ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena neprihvatljivom,

2. Ponuda ponuđača "MP SISTEMI" d.o.o.Ljubljana, u ukupnom iznosu od 80.960,00 EUR sa uračunatim popustom od 8 % bez PDV-a, ispunjava pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena prihvatljivom.

Napomena: Ugovorni organ je propustio da u Aneksu 3 tenderske dokumentacije u Obrascu za cijenu ponude upiše rubriku „popust", ali je istu predvidio u Aneksu 2 tenderske dokumentacije, te je ponuđač iskoristio mogućnost datu u Aneksu 2 i upisao popust koji nije mogao da iskaže u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

Red. broj

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

bez PDV-a (€)

1.

"MP SISTEMI" d.o.o.Ljubljana

80.960,00 €

 

 

 

 

 

 

Obzirom da ponuda ponuđača "MP SISTEMI" d.o.o.Ljubljana u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovornog organa tj. da ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove tj. zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u postupku nabavke održavanja INK JET sistema za kontinuiranu štampu na četveromjesečnom nivou, sa ukupnom vrijednošću: 80.960,00 €, bez PDV-a, odnosno 94.723,20 €, sa PDV-om.

 

Cijeneći navedeno, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. ZakojiajajajinJm nabavkama

 

GENERALNI DIREKTOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: