Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Defektaža i otklanjanje kvarova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama

Datum objave: 11.01.2017. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2017.

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE OKTOBAR-DECEMBAR 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Nabavka usluga -defektaže i otklanjanja kvarova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama 5000000-5

Direktni sporazum

HIDROINVEST d.o.o. Sarajevo 4200005890008

Predmet: Nabavk a uslug a -defektaž e i otklanjanj a kvarov a n a vodovodni m i kanalizacioni m instalacijama Vrijednost 1.495,00 be z PDV-a Datum računa/ugovora 03.11.2016. Plaćanje u roku o d 30 dana od dan a izvršene usluge

 

 

 

Datum:03. 1 1 2016 Ukupn a utrošena vrijednost Vrijednos t 1.495,00 K M be z PDV-a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: