Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija i izgradnja 42 stambene jedinice u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice)

Datum objave: 12.01.2017. 07:40 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2017.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-RSP

Broj: 04-36-1-134-7135-1 /13

Datum: 27.12.2016. godine

 

U skladu sa članom 100.stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14) u daljem tekstu: ZJN, rješavajući po žalbi ponuđača „GRADNJA INVEST 2" d.o.o. Odžak, br.424-4/16 od 18.12.2016.godine dostavljene dana 19.12.2016.godine, izjavljene na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1, broj 04-36-1-134-7135/13 od 08.12.2016.godine za Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinioe u LOT-u 1 u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa - RSP, a na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem broj: 04-36-1-134- 7020/13 od 01.11.2016.godine, Projekt Menadžer donosi:

 

ODLUKU LOT-1

 

1. Usvaja se žalba ponuđača „GRADNJA INVEST 2" d.o.o. Odžak od 18.12.2016.godine, dostavljena dana 19.12.2016.godine, izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice LOT 1 u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa - RSP, kao djelimično osnovana.

 

2. Ovom Odlukom poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 04-36-1-134-7135/13 od 08.12.2016.godine LOT 1, za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa - RSP, kojom je ugovor dodijeljen ponuđaču SETA INŽENJERING doo ZAVIDOVIĆI, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

3. Donosi se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice LOT 1 u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa - RSP, kojom se ugovor dodjeljuje ponuđaču „GRADNJA INVEST 2" d.o.o. Odžak, u iznosu od 1.034.510,16 KM bez PDV-a.

 

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa članom 25.ZJN proveden je Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice u LOT-u 1 u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru Regionalnog stambenog programa-RSP, evidencijski broj: 04-36-1-134-6887/13 od 11.10.2016.godine i broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 668-1-3-56-3-55/16 od 12.10.2016. godine nabavke.

Nakon analize ponuda donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.04-36-1 -134-7135/13 od 08.12.2016.godine za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i izgradnji 42 stambene jedinice LOT 1 u općinama: Odžak (38 stambenih jedinica) i Domaljevac-Šamac (4 stambene jedinice), u okviru BH2 Pod-projekta, Regionalnog stambenog programa - RSP, kojom je ugovor dodijeljen ponuđaču SETA INŽENJERING d.o.o. Zavidovići, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Nakon dostavljanja obavještenja o uspješnim/neuspješnim ponuđačima svim učesnicima u postupku, ponuđač GRADNJA INVEST 2 d.o.o. Odžak je zatražio uvid u ponudu prvoplasiranog ponuđača za LOT 1. Nakon uvida u ponudu obavljenog dana 16.12.2016.godine, ponuđač GRADNJA INVEST 2 d.o.o. Odžak je uložio žalbu br.424-4/16 od 18.12.2016.godine, koja je dostavljena ugovornom organu dana 19.12.2016.godine.

Žalba je blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica.

Postupajuči po Žalbi, razmotreni su navodi iz žalbe, izvršen je uvid u kompletnu dokumentaciju, te je izvršena ponovna analiza dokaza, a u odnosu na navod i propisani zakonski postupak, te je utvrđeno da je žalba djelimično osnovana.

Naime, žalitelj smatra da je ponuđač SETA INŽENJERING d.o.o. Zavidovići trebala biti odbačena jer je tenderskom dokumentacijom traženo da ponuđač ima po 10 građevinskih radnika za svaki lot, a ponuđač je dostavljenom potvrdom PIO/MIO dokazao da ima 29 zaposlenih od kojih se, na osnovu dostavljenog posebnog spiska zaposlenih gdje je navedena struktura uposlenika, zaključuje da ima ukupno 24 građevinska radnika, čime su ispunjeni uslovi za dva lot-a. Naime, ostali uposlenici navedeni u potvrdi PIO/MIO su dva voditelja građenja a tri su administrativno osoblje.

Na osnovu navedenog ovaj dio žalbe se smatra osnovanim.

 

Ostali navodi iz žalbe su neosnovani i to:

Navod koji se odnosi da isti inžinjer VSS/dipl. inžinjer građevine ili arhitekture ne može biti naveden za više lot-ova, odnosno može biti naveden za samo jedan lot, ponuđač SETA INŽENJERING d.o.o. Zavidovići je dostavio dokumentaciju za 3 inžinjera, od kojih je jedan na ugovoru o djelu, te ovaj navod žalitelja nije osnovan.

Navod da dio ponude u „fascikli" Kvalifikacija ponuđača, odnosno dio stranica nije numeriran, nije osnovan jer su sve stranice uredno numerirane i parafirane, iako to nije zahtjevano tenderskom dokumentacijom, uz napomenu da u skladu sa ZJN propuštanje numeriranja stranica nije osnov za odbijanje ponude. (Uputstvo za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda Član 8 stav 7)

Navod da je nepravilno popunjen Popis dostavljenih dokumenata i Prilog, je neosnovan obzirom da je traženi obrazac popunjen i dostavljen u skladu sa zahtjevima iz TD.

Navod da dostavljeni nacrt ugovora nije dostavljen za svaki lot posebno nije osnovan jer nije ni traženo da se za svaki lot koji se nudi dostavi poseban nacrt ugovora, a sve stranice ugovora su uredno parafirane, kako je i traženo TD, sa pečatom, a zadnja strana ugovora je potpisana i stavljen je pečat, tako da ni ovaj navod nije osnovan.

Na osnovu navedenog žalba je djelimično usvojena i donešene su odluke kao u dispozitivu.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. 

-Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: