Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dnevni i tjedni tisak

Datum objave: 12.01.2017. 12:27 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2017.

Broj: 04/3-16-9-9412-13 /16

Datum: 29.12.2016. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu dnevnog i tjednog tiska za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH

 

I.

Na temelju provedenog postupka sa objavom obavjesti na portalu Javnih nabava broj 730-7-1-69-3-49/16 od 17.11.2016. godine prihvata se preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 04-16-9-9412-12/16 od 6.12.2016. godine i okvirni sporazum za nabavu dnevnog i tjednog tiska za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH dodjeljuje se ponuđaču IPRES d.o.o. Široki Brijeg za ponudu broj: 02-80-11/16 u iznosu od 10.048,52 KM s popustom bez PDV-a, sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude

 

II.

Ova odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, www.mft.gov.ba.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju konkurentskog postupka broj: 04/3-16-9-9412-1/16 od 16.11.2016. godine za nabavu dnevnog i tjednog tiska za potrebe Ministarstva financija i trezora BiH.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 12.393,16 KM bez PDV-a. Do krajnjeg roka utvrđenog u Zahtjevu za dostavu ponude, tj. do 2.12.2016. godine do 12.00 sati pristigle su ponude ponuđača: Centropres d.o.o. Bijeljina, Duhanpromet d.o.o. Sarajevo i IPRESS d.o.o. Široki Brijeg.

Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz tenderske dokumentacije broj: 04/3-16-9- 9412-2/16. Sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude za najpovoljnijeg ponuđača izabran je ponuđač IPRESS d.o.o. Široki Brijeg.

Povjerenstvo za javne nabave je prilikom kontrole iskazanih cijena u Obrascu za cijenu ponude ustanovilo greške računske prirode kod ponuđača IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, te konačna cijena ponude iznosi 10.048,52 KM s popustom bez PDV-a, umjesto 10.085,98 KM s popustom bez PDV-a koliko je naveo ponuđač u ponudi. Ponuđač IPRESS d.o.o. dostavio je suglasnost za ispravku ukupnog iznosa ponude.

RB

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV (u KM)

Ponuđeni popust

Ukupna cijena ponude sa popustom bez PDV-a

Ukupna cijena sa popustom i PDV- om

1

IPRESS d.o.o. Široki Brijeg

11.891,74

1.843,22

10.048,52

11.756,77

2

Centropres d.o.o. Bijeljina

11.910,85

1.822,36

10.088,49

11.803,53

3

Duhanpromet d.o.o. Sarajevo

11.973,72

1.376,98

10.596,71

12.398,19

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog tijela u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke i to u pismenoj formi i u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: