Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Štampanje poštanskih maraka

Datum objave: 06.02.2017. 13:27 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2017.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

UPRAVA PREDUZEĆA

Broj: 1.- 3367/16

Dana, 01.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) ZJN BiH (Sl. glasnik BiH 39/14 i Sl. glasnik RS 3^14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke: 1.^9- 3367/16 od 31.01.2017. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 29. sjednici održanoj dana, 01.02.2017. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

I

U predmetu javne nabavke usluga „Štampanje poštanskih maraka", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1.9-3367/16 od 31.01.2017. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25. i 32. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-2-155-3-205/16.

Planirani Okvirni sporazum se dodijeljuje ponuđaču "MAGYAR SZO KFT" d.o.o. Novi Sad, na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 39.625,12 KM bez PDV-a.

Okvirni sporazum će se zaključiti na vrijednost izabrane ponude.

 

II

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-3367/16 od 18.11.2016. godine, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka, a u skladu sa članom 25. i 32. ZJN BiH, u predmetu nabavke usluga „Štampanje poštanskih maraka".

Planska vrijednost predmetne nabavke iznosi 51.280,00 KM bez PDV-a.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj 1.-3367/16 od 14.12.2016. godine, imenovana je Komisija za nabavku koja je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 21.12.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova.

- Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Na postupak ove javne nabavke odazvali su se sledeći ponuđači:

Naziv i sjedište ponuđača

1

MAGYAR SZO KFT D.O.O. NOVI SAD, Vojvode Mišića 1

 

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

MAGYAR

Ovjerena Izjava za član 45. Zakona

Dostavljena

Dokazi za član 46. Zakona

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dokaz za član 50. Zakona

Dostavljen

Ovjerena Izjava za član 52. Zakona

Dostavljena

 

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz Zapisnika sa otvaranja ponuda:

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)

MAGYAR SZO

DA

 

- Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu: Kriterijum za ocjenu ponuda je najniža cijena.

Naziv i sjedište ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV

1

MAGYAR SZO

Cena bez PDV-a 20.260,00 eura Srednji kurs Eura 1 eur= 1,955830 KM

Cena bez PDV-a 39.625,12 KM

 

Napomena: Ovaj ponuđač je dostavio validne uzorke.

Ovom ponuđaču je upućena saglasnost na korekciju u cijeni i ovaj ponuđač je prihvatio korekciju.

U Aneksu 3 - Obrazac za cijenu, došlo je do računske greške prilikom množenja. 4. stavke (blok sa 1 markom), gdje piše da je 30 000*0,06=900,00 eur, a treba da stoji 1.800,00 eur. Kasnije je došlo do greške prilikom sabiranja svih stavki pa se to odrazilo na ukupan rezultat gdje ukupno bez PDV stoji 19.360,00 eur, a treba da stoji 20.260,00 eur. U Izjavi ponuđača:

Cijena ponude bez PDV stoji 19.360,00 eur, a treba 20.260,00 eur. Ukupna cijena za ugovor stoji 19.360,00 eur, a treba 20.260,00 eur.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes.-za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da
Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku je 51.280,00 KM bez PDV-a

- Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Štampanje poštanskih maraka", daje Upravi Preduzeća preporuku:

Da se na osnovu člana 64. stava (1) tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH dodijeli okvirni sporazum ponuđaču MAGYAR SZO KFT d.o.o. Novi Sad, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude.

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom, kao i primjenom člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu I ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: