Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Auto gume za 2017. godinu

Datum objave: 06.02.2017. 15:22 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2017.

UPRAVA DRUŠTVA

Broj: U.D-01 -3.2-2102/17

Sarajevo,01.02. 2017. godine

 

a osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) člana 44. Statuta JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst), ćlana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama i preporuke Komisija za nabavku auto guma za 2017. godinu, za potrebe JP BH Pošta d.o.o., broj:01-13.73-19341-18/i6. od 23.01.2017.godine, Uprava Društva na 82. elektronskoj sjednici odilanoj dana 01.02.2017.god. donosi:

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

I             

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača:.EURO DAM-JAS" d.o.o., Lukavac, u postupku nabavke auto guma za 2017. godinu za potrebe JP BH Pošta d.o.o., sa ukupnom vrijednošću ponude u iznosu od 41.217,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 48.223,89 KM sa PDV-om.

II            

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana, od dana prijema ove odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do16 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

III           

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, Ugovomi organ će pozvati izabranog ponuđaća iz tačke 1. ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke auto guma za 2017. godinu za potrebe JP BH Pošta d.o.o. (U.D-01-3.2-19559/16 od 02.12.2016. godine), Komisija je provela postupak javne nabavke, putem konkurentskog postupka, sa objavljivanjem Objaveštenja o nabavci broj:238-7-1-804-3-175/16 na Portalu javnih nabavki, dana 29.12.2016. godine.

Na Protokol Društva do roka određenog za prijem ponuda (16.01.2017.godine do 12.00h), pristigla je ponude ponuđača:

1. „GUMA M d.o.o., Bišće polje bb, Mostar,

2. „EURO DAM-JAS" d.o.o., Lukavačkih brigada bb, Lukavac,

3. „UNITRADE" d.o.o., Bana Jelačića bb, Ljubuški,

 

Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti prispjele ponuda, te konstatovala slijedeće:

- Ponuda ponuđača „GUMA M" d.o.o., Bišće polje bb, Mostar, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez PDV-a u iznosu od 45.384,00 KM, ispunjava sve pravne, ekonomske i tehnićke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocieniena kao formalno- pravno. ekonomski i tehnički prihvatliiva.

- Ponuda ponuđača »EURO DAM-JAS" d.o.o., Lukavačkih brigada bb, Lukavac, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez PDV-a u iznosu od 41.217,00 KM, ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocieniena kao formalno-pravno. ekonomski i tehnički prihvatliiva.

- Ponuda ponuđača „UNITRADE" d.o.o., Bana Jelačića bb, Ljubuški, sa ukupnom vrijednosti ponude, bez PDV-a u iznosu od 46.967,34 KM, ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocieniena kao formalno- pravno. ekonomski i tehnički prihvatliiva.

Shodno gore navedenom i obzirom na kriterij za dodjelu ugovora "najniža cijena" utvrđuje se rang lista ponuđača sa cijenama bez uključenog PDV-a kako slijedi:

1. EURO DAM-JAS d.o.o., Lukavac, sa ukupnom cijenom ponude .... 41.217,00 KM,

2. GUMAMd.o.o., Mostar           -//-        45.384,00 KM,

3. UNITRADE d.o.o. Ljubuški      -//-        46.967,34 KM,

Cijeneći navedeno. donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u roku od 5 dana po prijemu odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: