Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni-građevinsko-zanatski radovi

Datum objave: 13.02.2017. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj:01 -23-214/17

Datum:09.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Sapna ("Službeni glasnik Općine Sapna", br: 6/07,8/09 i 3/12), na Preporuku Komisije za javnu nabavku, u otvorenom postupku nabavke radova za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku radova, broj:01 -23-2038-8/16 od 07.02.2017. godine i ugovor za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni za LOT 1 - Građevinsko-zanatski radovi, dodjeljuje se ponuđaču KRISTAL d.o.o. Živinice, broj ponude 10/17 od 16.01.2017.godine koja je protokolisana pod brojem:01-23-214/17 dana 16.01.2017.godine.

Cijena predmetnih radova sa popustom, bez PDV-a iznosi:200.822,00 KM (slovima:dvijestotinehiljada osamstotinadvadesetdvije konvertibilnemarke).

PDV iznosi:34.139,74 KM (slovima:tridesetčetirihiljadestotinutridesetdevet i 74/100 konvertibilnih maraka).

Ukupna vrijednost radova za LOT 1, sa uračunatim PDV-om iznosi:234.961,74 KM (slovima: dvijestotinetridesetčetirihiljadedevetstošezdesetjedna i 74/100 konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču KRISTAL d.o.o. Živinice, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za privredu,budžet i finansije.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba istovremeno sa upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. i 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke za Nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, broj:01-23-2034/16 od 26.12.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a za LOT 1 -Građevinsko zanatski radovi iznosi:220.423,91 KM (slovima:dvijestotinedvadeset hiljadačetiristotine dvadesettri i 91/100 konvertibilnihmaraka).

Obavještenje o nabavci broj:606-1-3-61-3-24/16 poslato je na objavljivanje dana 26.12.2016. godine i objavljeno je na Portalu javnih nabavki istog dana.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj:01-23-2038-2/16 dana 13.01.2017. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 08.02.2017.godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude broj:01-23-2038-7/16, Preporuku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača broj:01-23-2038- 8/16 i Izvještaj o radu broj:01-23-2038-9/16, sve troje od 08.02.2017.godine.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno, da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda kao i pregled te ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike i izvještaj o radu. U zapisnicima i izvještaju je utvrđeno slijedeće: 

- da je za LOT 1 ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri);

- da su blagovremeno pristigle ponude od svih ponuđača:Kristal d.o.o. Živinice, TOM-CAT d.o.o. Tuzla i Grupa ponuđača (KUW-ing d.o.o. Kalesija i HNR d.o.o. Kalesija);

- da je ponuda Grupe ponuđača odbačena iz razloga što je ovlašteni predstavnik (partner) grupe KUVV- ing d.o.o. Kalesija dostavio nepotpune dokaze o sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. Konkretno ponuđač je između ostalog, dostavio Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti koju obavlja, na osnovu kojeg je utvrđeno da ponuđač primarno obavlja poslove niskogradnje koji nisu predmet javne nabavke za oba LOT-a, što je suprotno tački 11.1. Tenderske dokumentacije, prema kojoj svi članovi grupe trebaju nedvosmisleno dokazati da su u vrijeme predaje ponude registrovani za predmetnu djelatnost i svi članovi grupe trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje profesionalne djelatnosti;

- da su prihvatljive ponude od ponuđača:Kristal d.o.o. Živinice i TOM-CAT d.o.o. Tuzla.

 

Uvidom u priloženu dokumenatciju neosporno je da je izabrani ponuđač Kristal d.o.o. Živinice, najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, koja sa uračunatim popustom i PDV-om ukupno iznosi:234.961,74 KM (slovima: dvije stotintridesetčetirihiljadedevetstošezdesetjedna i 74/100 konvertibilnihmaraka). Drugi ponuđač TOM-CAT d.o.o. Tuzla, čija je ponuda prihvatljiva, ponudio je ukupnu cijenu radova sa uračunatim popustom i PDV-om u iznosu od:239.457 41 KM.

Tokom donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik, nije našao nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštom i ista se podnosi u najmanje tri primjerka. Naknada za žalbu propisana je članom 108. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Načelnik

Zudin Mahmutović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: